• Mette Vittinghus
  • Lene Lund Løwe
  • Morten Frederik Schuster Pedersen
4. semester, Klinisk Videnskab og Teknologi, Kandidat (KVT) (Kandidatuddannelse)
Indledning:
Anvendelse af teknologi fylder mere og mere i sygeplejerskers
arbejdsfunktion, hvorfor der stilles væsentlige krav til
håndtering og forståelse af teknologien. For at få optimal
udnyttelse af de teknologier der anvendes, kræves der en
vellykket implementering.
Formål:
Dette speciale ønsker at undersøge problemformuleringen:
Hvad betyder sygeplejerskers tilgang til teknologi for
vellykket implementering? Der søges derfor efter en
sammenhæng mellem fænomenerne sygeplejerskers tilgang til
teknologi med begrebet teknologiforståelse og vellykket
implementering.
Metode:
Studiedesign: Kvalitativ forskning med et casestudie, som tager
afsæt i det kritiske paradigme. Tilgangen er eksplorativ, da der
er fundet et videnshul i den videnskabelig litteratur.
Dataindsamlingsmetoder: Der er udvalgt forskellige kreative
dataindsamlingsmetoder som kick-off workshop, workshop,
ekspertinterview, observationer, ustruktureret interview,
litteratursøgning og konference. Disse dataindsamlingsmetoder
er anvendt med metode triangulering, og opdelt efter tre
overordnede formål: afklaring af videns hul ift.
problemstillingen i opstartsfasen, afklaring af og forståelse for
teoretiske begreber, generering af data til analyse.
Konklusion:
Der kan ud fra ovenstående konkluderes, at der ved
planlægning og udførsel af implementering af teknologi i
klinisk praksis, bør tages højde for sygeplejerskers tilgang til
teknologi, ved at klarlægge teknologiforståelsen, da det kan
have afgørende betydning for om implementeringen bliver
vellykket.
SprogDansk
Udgivelsesdato3 jun. 2015
Antal sider136
Ekstern samarbejdspartnerVestKronik v. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning
Projektkoordinator Anne Jessen anejss@rm.dk
Informantgruppe
ID: 213558470