• Christina Hansen
4. semester, Socialt Arbejde, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Resumé
Projektet har sit udgangspunkt i min interesse for at undersøge områder, hvor socialt arbejde optræder i sygeplejen. Der fokuseres på stofmisbrugere som anvender rusmidler i et sådant omfang, at det medfører legemlige, psykologiske og/eller sociale skader for den misbrugende eller dennes omgivelser. Når de indlægges på en somatisk afdeling oplever de, at der ikke tages hånd om deres sociale problemer, og de føler sig stigmatiseret. Der er er en klar sammenhæng mellem sociale problemer og helbred. Når stofmisbrugeren ikke tilbydes hjælp til sine sociale problemer, kan det bevirke en fastholdelse i et dårligt helbred og et fortsat liv i social udsathed. Sygeplejerskerne oplever, at stofmisbrugere er særlig vanskelige at arbejde med og de mangler viden om denne gruppe. Det er dog ringe belyst hvilken type viden sygeplejerskerne mangler. Viden anses som kundskaber og den kognitive del af holdninger. Hypotesen var, at sygeplejerskerne mangler kundskaber ift. stofmisbrugernes sociale problemer ud fra et begrundet normativt ideal om, at sygeplejersken bør se og handle på sociale problemer. At handle vil i de fleste tilfælde sige at handle tværfagligt ift. andre fagpersoner inden for det sociale hjælpesystem. I undersøgelsen af kundskaber, var det nødvendigt at inddrage magten.
Problemformuleringen lyder: Hvilke sociale problemer beskriver sygeplejersken ud fra de møder hun har med stofmisbrugeren der er indlagt på en medicinsk afdeling? Hvilket kundskabsgrundlag ligger der bag disse beskrivelser og hvilke muligheder ser sygeplejersken for at handle? Hvilke faktorer påvirker kundskaberne og hvordan viser magten sig i dette?
Projektet arbejder ud fra den filosofiske hermeneutik som ontologi og er kritisk hermeneutisk i sin epistemologi. Som metode anvendtes det kvalitative interview i en semistruktureret form, og interviewene foregik på en medicinsk afdeling.
Som teoretisk ramme er anvendt Flyvbjerg (2009) og hans udlægning af Aristoteles´ (1995) teori om kundskabsbegreberne epistemé, techné og phronesis. Flyvbjerg anses som uklar når det gælder samspillet mellem de 3 begreber og derfor var det interessant at undersøge samspillet mellem begreberne ud fra den indsamlede empiri.
I den kritiske hermeneutik erkendes en objektiv virkelighed, hvorved magten bliver relevant at undersøge. Ligeledes er det overforenklet kun at fokusere på sygeplejerskens individuelle kundskaber, eftersom hun vil være præget af den kontekst hun indgår i. Derfor anvendtes Hasenfeld (2003) og hans teori om professionalisme og magten heri.
Ud fra analysen konkluderes det, at sygeplejerskerne ud fra Allardts (1975) definition af sociale problemer beskriver ganske få sociale problemer og kun sjældent beskriver at de handler. Forklaringen på dette er at finde i en mangel på epistemisk kundskab, dvs. viden om hvad sociale problemer er og årsagen til dem. Ligeledes mangler sygeplejerskerne techné-viden i form af redskaber og retningslinier på afdelingen samt viden om hvordan de henvender sig til samarbejdspartnere uden for hospitalet. Deres phronesis-kundskab er præget af lille erfaring med at gøre det gode og afhænger af den enkeltes brug af magt. Projektets hypotese kan dermed bekræftes. Det interessante er fundet om, at alle 3 kundskaber spiller sammen ift. at sygeplejersken ikke ser sociale problemer og ikke handler. Anden litteratur har hjulpet med at uddybe dette samspil.
Derudover viser fundene hvorledes andre faktorer påvirker kundskaberne. Sygeplejens fokus på det humanvidenskabelige frem for samfundsmæssige virker ind på epistemé-kundskaben ligesom en fælles bevidst kultur om ikke at handle ses at påvirke phronesis-kundskaben.
Den magt som organisationen og det medicinske domæne har, påvirker ligeledes alle 3 kundskabsbegreber, hvorved udviklingen af et kundskabsgrundlag besværliggøres. Det medfører en kritik af et system, som er præget af øget specialisering på hospitalerne og nedskæring af socialrådgiverfunktionen
Anbefalingerne går på, at samfundsvidenskaben får mere plads i den epistemiske del af sygeplejen samt at sundhedsindsatsen fra politisk side i højere grad prioriterer indlagte stofmisbrugere, eksempelvis i form af specielle teams til denne gruppe. Ligeledes lægger fundene op til en videre undersøgelse af det tværfaglige samarbejde sektorerne imellem.

SprogDansk
Udgivelsesdato29 jun. 2012
Udgivende institutionAalborg Universitet, Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde
ID: 65557294