• Mette Bisgaard Mogensen
  • Matias Grønmo
  • Christian Tranekær
4. semester, Miljøteknologi (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Anaerobe forhold i pumpeledninger og septiktanke resulterer i dannelse af svovlbrinte, der skaber forskellige problemer bl.a. lugtgener. Et anaerobt miljø resulterer ligeledes i metandan-nelse. Metan er en kraftig drivhusgas, der har indflydelse på den globale opvarmning.
I projektet undersøges to Hybrid Filter A/S filterprodukter, Hybrid Brøndkarms filter og Hybrid Mini Kulfilter, begge baseret på aktivt kul. Disse har til formål at fjerne lugtgener fra hhv. kloak og septiktanke.
Hybrid Brøndkarmsfiltres kapacitet og effektivitet til at fjerne svovlbrinte undersøges under kontrollerede laboratorieforhold samt i felten i kloakbrønde. Filtrene analyseres for vandind-hold, pH og svovlforbindelser efter anvendelse i forsøg med svovlbrintefjernelse. I kloakken undersøges afkastede luftmængder, ud fra målinger af differenstrykket over filtret, samt svovl-brintekoncentration for at bestemme filterbelastning. Flere tiltag til at forbedre filtret testes, herunder muligheden for at regenerere et brugt filter, nedsættelse af filterbelastning ved at udvide filterindsatsen med ekstra kamre, samt undersøgelse af om filtret belastes jævnt. Hybrid Brøndkarmsfiltrets evne til at optage metan undersøges under kontrollerede laboratoriefor-hold.
Svovlbrinte- og metankoncentrationer, samt luftudskiftning i to septiktanke og i tilhørende ud-luftningsrør undersøges for at bestemme belastningen af Hybrid Mini Kulfilterne. Filtermateria-lets evne til at optage og omsætte metan undersøges ligeledes.
Undersøgelserne af kapacitet og effektivitet viser, at Hybrid Brøndkarmsfiltre har en kapacitet på mellem 10,3 til 149 mg H2S pr. g aktivt kul før der sker gennembrud af svovlbrinte i filtret.
Analyser af filtre efter anvendelse viser meget lav pH i vandindholdet i filterne, samt at svovl-indholdet i filterne næsten udelukkende udgøres af sulfat, hvilket indikerer at der sker biologisk nedbrydning af svovlbrinte i filterne.
Luftudskiftningen fra kloakbrønde gennem Hybrid Brøndkarmsfiltre er i gennemsnit mellem 11,3 til 21,4 L/min og -26,7 til -37,6 L/min i to undersøgte kloakbrønde. Svovlbrintebelastningen fra den brønd med størst belastning er 1,17 g pr. dag og et Hybrid Brøndkarms filter vil efter 4 til 54 dage have opbrugt gennembrudskapaciteten.
Undersøgelser af mulige forbedringer af et Hybrid Brøndkarmsfilter viser, at det er muligt at regenerere et brugt filter, ved at skylle med 417 L vand pr. kg kul, fra en effektivitet på 12 % før regenerering til en effektivitet på 50 til 60 % efter regenerering. Ved at udvide filterindsatsen af et Hybrid Brøndkarmsfilter med to kamre kan svovlbrintebelastningen nedsættes med 58 %. Undersøgelser af filterhastigheden i en filtermåtte viser at denne er uhomogen fordelt, og at filtret kapacitet derfor ikke benyttes fuldt ud. Der er observeret et potentiale for at fjerne me-tan i et ubrugt Hybrid Brøndkarmsfilter, da filtret adsorberer metan.
I septiktanke er svovlbrintekoncentrationer målt mellem 0 til 27 PPM, dog er der ikke fundet svovlbrinte under Hybrid Mini Kulfiltre på udluftningsrør. Metankoncentrationen i vandfasen, i de undersøgte septiktanke, varierer fra 0,82 til 1,86 mmol/L. Under Mini Kulfilterne er der målt metankoncentrationer mellem 0,02 og 0,05 mmol/L. Det er ikke lykkes at måle luftudskiftningen fra septiktankene, og derfor kan belastningen af filtrene ikke bestemmes.
Ubrugt filtermateriale fra Mini Kulfiltre kan adsorbere relative små mængder metan. Hvorimod brugt filtermateriale fra Mini Kulfiltre ikke adsorberer metan. Der observeres ingen biologisk nedbrydning af metan i filtermaterialet.
SprogDansk
Udgivelsesdato10 jun. 2017
Antal sider124
ID: 259493176