• Thomas Stadil Pinstrup
  • Trine Hynkemejer Eriksen
  • Susanne Bünger
Dette projekt har til hensigt at afdække, hvad forventninger er, hvad de opstår af, og hvem der skaber dem, samt hvorledes de påvirker og kan påvirkes af forskellige ledel-ses niveauer og (sub)kulturer i organisationen. Vores antagelse var fra starten at: Manglende afklaring af sundhedsprofessionelles forventninger er et problem, når der skal implementeres sundheds-IT på hospitalerne. Hvis uafklarede, forkerte eller urealistiske forventninger eksisterer, kan det føre til manglende accept af sundheds-IT I et litteratur studie af 30 artikler heraf 2 danske, er forventningers betydning for imple-menteringsprocessen blevet analyseret med en Grounded Theory tilgang ud fra et so-cialkonstruktivistisk perspektiv. Artiklernes data er belyst med teoretikerne Kotter, Hil-debrandt, Borum, Lorenzi og Riley og Kragh Jespersen i forhold til ledelses- og profes-sionsperspektivet. Bijker, Nikula og Nardi og O’Day der beskriver den sociotekniske tilgang og teknologi som økologi. Argyris og Senge i forhold til forventningers opståen og mentale billeder. Undersøgelsen viser, at arbejdet med forventninger ud fra de forskellige perspektiver: individ, ledelse, organisering og organisation, kan være af radikal betydning for forløbet af implementeringsprocesser og at arbejdet med forventninger kan gøre forskellen mel-lem sundhedsprofessionelles accept eller forkastelse af sundheds-IT. • For at sikre et godt design, god utility/usability og en succesfuld implementering, der kan indfri de sundhedsprofessionelles forventninger er det nødvendigt med stor involvering af sundhedsprofessionelle igennem hele forløbet • Ved at undersøge brugernes forventninger til systemet, kan ledelsen afstemme forventningerne med visionen for systemet og kommunikere denne ud i organi-sationen, således at de sundhedsprofessionelle ved, hvad de kan forvente. • En af de største årsager til modstand mod forandring ved indføring af sundheds-IT har vist sig at være forårsaget af et misforhold mellem, hvad de sund-hedsprofessionelle forventede sig og det der efterfølgende blev oplevet i klinik-ken med det nye system. • Ledelsen skal arbejde med lederskab ud fra den betragtning, at lederskab in-volverer både ledere og medarbejdere i fastsættelse af fælles mål og formule-ringen af en klar vision, der forstås af de sundhedsprofessionelle. • En vurdering af kulturen kan give en indikator af, hvordan forandringer i forbin-delse med implementering af sundheds-IT bliver modtaget. Kultur spiller en af-gørende rolle for implementeringsprocesserne og skal derfor nøje afklares for at vurdere behov og muligheder for ændringer. • Tillid imellem ledelse og sundhedsprofessionelle er en afgørende faktor for at fremme processerne i organisationen. • Der skal arbejdes med korte tidshorisonter og realistiske mål, således at en po-sitiv stemning omkring systemet kan fastholdes. • Forventningerne til sundheds-IT afhænger af, hvor man er placeret i organisati-onen og tidligere erfaringer med IT. Endelig har vores analyse inspireret os til en videreudvikling af FITT-modellen med inddragelse af det sociotekniske perspektiv i form af SCOT-modellens tilgang til, hvor-dan der skabes accept af ny teknologi samt teknologi som økologi.
SprogDansk
Udgivelsesdato2007
Udgivende institutionAalborg universitet
ID: 9759121