• Lars Henrik Søfren
  • Aase Stegmann
Introduktion Der er mange grunde til, at optimere processerne i det danske sygehusvæsen, og en af metoderne, som har vundet indpas på mange hospitaler, er lean. Lean er en procesoptimeringsmetode, der oprindelig er udviklet af Toyota, hvor der fokuseres på unødigt spild i processerne og etablering af kontinuerligt procesflow. Ud-gangspunktet er det, der skaber værdi for kunden – i vores tilfælde ”patienten”. Det har undret os, at der tilsyneladende ikke i udbredt omfang har været anvendt sundhedsinformatik til understøttelse af disse leanprocesser i sygehusvæsenet, og vi har derfor ønsket, at se på anvendelsen af sundhedsinformatik i denne sammenhæng. Materiale og Metode Vores empiri har taget udgangspunkt i litteratursøgning, et leanprojekt på en sygehus-afdeling og kvalitative interviews af nøglepersoner fra både det konkrete leanprojekt, og fra andre leanprojekter i Danmark, suppleret med interviews af to leverandører af sund-heds-IT løsninger. Vi har lavet en meningskondensering af data, der efterfølgende er sorteret i tre hoved-grupper: Implementering af lean, monitorering og procesunderstøttelse. Til analysen af data har vi valgt en kombineret teoriramme med anvendelse af foran-dringsledelse (Kotter), Organisationskultur (Schein), Socioteknisk tilgang (Marc Berg), STS – Symbolsk Interaktionisme (Herbert Blumer) og bundet det sammen med Leavitts forandrings-diamant. Resultat Resultatet af vores undersøgelse har vist, at der kun i begrænset omfang anvendes IT i de forskellige leanprojekter, og hvor der anvendes IT, har det ikke været indtænkt som en systematisk del af leanprocessen – dog med få undtagelser. Vi har også fundet, at der er kulturelle overvejelser og i et vist omfang modstand mod anvendelse af IT i det kliniske arbejde i forhold til leanprocesserne. De eksisterende IT-løsninger giver ikke tilstrækkelige muligheder for fuld IT-understøttelse af leanprocesser. Diskussion Vi har fundet, at der kun i begrænset omfang anvendes sundhedsinformatik og IT i for-bindelse med igangsatte leanprojekter på danske sygehuse. Dette kan opfattes som uheldigt og måske ligefrem en trussel mod disse leanprojekter. Vi har derfor skitseret en række løsningsmuligheder for anvendelse af sundhedsinformatik i leanprocesserne. Helt generelt finder vi det nødvendigt, at der fra starten inddrages kompetencer med viden om både sundhedsinformatik og de lokale IT-løsninger, samt viden om lean- og optimeringsprocesser. Der er behov for fokus på anvendelse af sundhedsinformatik både til afdækning af grundlaget, herunder værdistrømsanalyse, for leanprojekter, til ”daglig” monitorering af leanprocesserne og til direkte IT-understøttelse af de konkrete patientforløb, der er lavet leanprocesser på.
SprogDansk
Udgivelsesdato2009
Antal sider126
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 17582602