• Kirsti Askedal
  • Elisabeth Holen Rabbersvik
  • Lillian N. Q. Solberg
SAMMENDRAG
Evaluering av informasjonssystemer (IS) i helsevesenet har fått økende viktighet. Påstander om hvordan IS kan forbedre kvalitet og effektivitet av pasientbehandling, bemyndige pasienten og bidra til å redusere medisinske feil, kan bare valideres gjennom evaluering av disse systemene.
DeLone og McLean (1992, 2003) utarbeidet en modell for å vurdere suksess i IS. På grunn av den store utviklingen innen IT i helsevesenet, lurte vi på om modellen (2003) fortsatt har gyldighet når det kommer til å vurdere suksess i IS i dagens helsevesen. Vi har benyttet D&Ms modell fra 2003 (D&M 2).
Suksess i informasjonssystemer (IS) i helsevesenet er et multidimensjonalt konsept. D&M påpeker viktigheten av å skille mellom avhengige og uavhengige variabler. For å måle suksess må man ha noe å måle etter, en definisjon på suksess - en avhengig variabel.
For å få svar på problemstillingen “Hvilken gyldighet har “D&M IS Success Model” sine kategorier i dagens helsevesen, og vil det være hensiktsmessig å tilpasse disse til helseinformatiske forhold?”, ble det utarbeidet fem forskningsspørsmål.
For å vurdere om kategoriene i D&Ms IS-suksessmodell (D&M 2) er gyldige for å måle suksess i IS i helsevesenet, har vi utført en kvantitativ innholdsanalyse av vitenskapelige artikler. Det er benyttet artikler med anbefalinger om kriterier i forhold til suksess av IS i helsevesenet, og artikler hvor suksess i IS i helsevesenet var evaluert.
I analysen presenteres beregninger for å teste signifikansforskjeller og modellers gyldighet mellom D&M 2s kategorier og eksperters anbefalinger, og mellom D&M 2s kategorier og praktiske evalueringer av suksesskriterier. Manglende samsvar førte til utarbeidelse av en Health Information System (HIS) Success Model.
Med forskningsspørsmålene som grunnlag, kan vi svare at kategoriene i D&M 2s IS-suksessmodell ikke har gyldighet i dagens helsevesen, og det er derfor hensiktsmessig å tilpasse disse til helseinformatiske forhold. Resultatet er blitt en HIS Success Model, som viser større gyldighet enn D&Ms kategorier, for helseinformatiske forhold.
SprogNorsk
Udgivelsesdato2010
Antal sider160
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 31867936