• Emma Borg Pedersen
Dette speciale har taget udgangspunkt i problemformuleringen: ”Hvordan kan Revision Limfjord im-plementere CSR i strategien, og hvilke påvirkninger vil dette have på organisationen?”. Målet med undersøgelsen er at finde frem til, hvad strategisk CSR indebære, samt om det er noget Revision Limfjord kan implementere i deres virksomhed. Gennem specialet er der undersøgt, hvordan CSR kan påvirke en virksomhed, og især hvordan den påvirker deres kultur. Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af et litteraturstudie omkring strategisk CSR og kultur, hvor der efterfølgende er anvendt teorier inden for strategi, kultur, CSR og forandring. Der er til analysen udarbejdet kvalitative inter-views som empiriindsamling i Revision Limfjord. Disse interviews er foretaget med i alt 14 fra Re-vision Limfjord, der er en blanding af partner og medarbejder. For at besvare problemformuleringen er der af de anvendte teorier til de fire emner valgt at anvende Carroll´s CSR-pyramide, Joanne Mar-tins tre kultur perspektiver, Lewins 3 forandringsfaser, samt Mintzbergs 5 P´er og Steensens strategi typologimodel. Analyseværktøjerne analyserer problemformuleringen med udgangspunkt i Revision Limfjord, og er senere i diskussionen blevet diskuteret med udgangspunkt i problemformuleringen. Til sidst kommer specialet med en konklusion og en mulig ny strategi med CSR inkorporeret.
SprogDansk
Udgivelsesdato2 jun. 2021
Antal sider71
Ekstern samarbejdspartnerRevision Limfjord
Adm. direktør Karen Mørkholt klmm@revisionlimfjord.dk
Anden
ID: 413484280