• Henriette Ovesen Riewe
4. semester, Socialt Arbejde, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Specialets omdrejningspunkt er, at belyse hvordan enlige forsørgere på kontanthjælp oplever at indgå i sociale relationer, i forbindelse med deres børns sociale liv.
Undersøgelsen går ud på at, opnå indsigt og forståelse i hvordan forældrene oplever dem selv, når de indtræder i en sociale interaktioner med afsæt i deres økonomiske situation.
Ud fra en hermeneutisk position søges det, at forstå og opnå indsigt i hvordan enlig forsørger på kontanthjælp, oplever at indgå i sociale relationer i forbindelse med deres børns sociale liv.
Til at opnå en besvarelse af den udformede problemformulering, er der udarbejdet fire kvalitative-semistruktureret, individuelle interviews, med udgangspunkt i en interviewguide. Ligeledes er der udarbejdet et litteraturstudie undervejs i speciale processen.
Af specialets resultater fremgår det at enlig forsørgere på kontanthjælp føler sig skamfulde og flove over deres situation. Skammen vakte forundring under forskningsprocessen og var et overraskende fund. Informanterne er emotionelt udfordret i sociale interaktioner og frygter at passere ind i et fællesskab. De enlige forsørgere bliver begrænset i deres sociale liv på baggrund af deres økonomiske situation, men opnår social kontakt og interaktioner med andre i forbindelse med deres børns sociale liv.
Det kan ud fra specialets analyse konkluderes at, enlige forsørgere indirekte påvirkes af kontanthjælpen og dens konsekvenser, i de sociale interaktioner de indgår i, i forbindelse med deres børns sociale liv.
SprogDansk
Udgivelsesdato3 jun. 2019
Antal sider76
ID: 304903239