Søgning på internettet

Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  • Gitte Søgaard
I Danmark er der sket en kraftig udbygning på voksenuddannelsesområdet, senest udmøntet i den såkaldte Voksen- og Efteruddannelsesreform, VEU-reformen i 1999. Reformen har udspring i et samfundsmæssigt behov for en generel opkvalificering af voksne gennem livslang læring. Hvordan sikres så ”læring for livet” gennem voksenuddannelsen? Første skridt på vejen er at give voksne nogle redskaber, der sætter dem i stand til at tilegne sig ny viden og tage ansvar for egen læring. Med kravet om mere uddannelse følger også kravet om fleksibilitet både med hensyn til hvornår, hvor og hvordan den enkelte skal lære. Informationsteknologien rummer muligheder for at skabe et læringsmiljø, der rækker udover den traditionelle holdundervisning, hvor voksne skal være til stede på et bestemt sted på et fastlagt tidspunkt. Anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi til læring, uafhængig af rum og tid bliver omtalt som e-læring. Som voksenunderviser på IT-kurser har jeg oplevet et behov for et e-læringsprodukt til informationssøgning på internettet. Specialets mål er en undersøgelse af, hvordan man designer et webbaseret læringsprodukt, der kan fremme voksnes muligheder for at lære at søge hensigtsmæssigt efter informationer på internettet. Udgangspunktet for designet er kendskab til målgruppen samt læringsmæssige og didaktiske overvejelser. Herhjemme har to forskningsprojekter fra Erhvervs- og voksenuddannelsesgruppen på RUC set nærmere på, hvilke krav der er til den aktuelle udvikling af voksenuddannelser med henblik på almenkvalificering. Med udgangspunkt i resultaterne herfra undersøger jeg, hvad der ligger i begreberne kvalifikationer og kompetencer. Jeg redegør for min egen læringsopfattelse og diskuterer begreberne læreprocesser og læringsstile. Jeg opstiller nogle didaktiske krav til læringsproduktet, og efter analyse af et eksisterende e-læringsprodukt til informationssøgning på internettet, designer jeg en konceptuel prototype, hvis indhold, form og funktionalitet beskrives. Udvikling af et webbaseret læringsprodukt er en iterativ proces, hvori brugere inddrages på et tidligt tidspunkt. Jeg tilrettelægger og udfører en brugertest, hvori deltagerne afprøver prototypen. Metoderne jeg inddrager i brugertesten er en tænke højt afprøvning og et efterfølgende interview. De indsamlede data analyseres, og jeg konkluderer, hvilke konsekvenser det har for videreudvikling af læringsproduktet. Specialet består af to dele. Rapporten som indeholder teori og metoder, samt første version af prototypen, som findes på www.minkit.dk/speciale1.
SprogDansk
Udgivelsesdato2005
Antal sider59
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 6146042