• Flemming Svenstrup
  • Ann-Marie Frydendal Sørensen
4. semester, Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Udgangspunktet for rapporten er en antagelse om, at det lave antal skelforretninger i Danmark, gør det vanskeligt for landinspektører at få erfaring med og derved opbygge rutine i forhold til at gennemføre skelforretninger. Denne manglende erfaring er uhensigtsmæssigt, da landinspektøren ved en skelforretning træffer en domstolslignende afgørelse, hvilket stiller store krav til landinspektørens kompetencer. Rapportens foranalyse verificerer antagelsen om, at der fortsat gennemføres relativt få skelforretninger, samtidig med at det klarlægges, at disse er fordelt på mange firmaer og mange landinspektører. På den baggrund er det relevant at kvalificere kendskabet til praksis på området, hvilket sker ved at indsamle erfaring og viden hos de mest erfarne landinspektører på området. Det sker konkret gennem kvalitative interviews af 6 udvalgte landinspektører. Igennem projektets problemanalyse foretages en grundig redegørelse for praksis, der kan give urutinerede så vel som rutinerede landinspektører indblik i, hvordan en skelforretning gribes an i praksis. Udover redegørelsen for praksis, analyseres, diskuteres og vurderes den indsamlede viden med henblik på at klarlægge de mest hensigtsmæssige fremgangsmåder. Med udgangspunkt i dette vurderes ligeledes, hvorvidt landinspektørerne agerer i overensstemmelse med regelsættet. Ud fra disse vurderinger fremsættes endvidere forbedringsforlag til regelsættet. Overordnet kan der konstateres en stor grad af konsensus mellem praksis og reglerne på området, ligesom praksis de enkelte landinspektører imellem i store træk også stemmer overens. På visse områder kan praksis dog kritiseres. Rapporten klarlægger eksempelvis, at landinspektørernes praksis i forhold til oplysning om retshjælpsforsikring generelt er yderst mangelfuld på trods af, at det vil være ansvarspådragende for landinspektøren at forsømme oplysning om dette. På den baggrund foreslås bekendtgørelsen om skelforretninger tilføjet krav om, at landinspektøren skal oplyse parterne om mulighederne for retshjælpsdækning. Afslutningsvis opsummeres anbefalingerne, der er foretaget gennem rap-porten, hvilket resulterer i en model for gennemførelse af skelforretninger.
SprogDansk
Udgivelsesdato2007
Antal sider129
Udgivende institutionInstitut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet
ID: 10376730