• Theis Buys Petersen
4. semester, Bygge- og anlægskonstruktion, Kandidat (Kandidatuddannelse)
I Limfjorden opleves øgede vandstande forårsaget af storme fra vest, der presser vand ind gennem
Thyborøn Kanal. Klimaændringer øger stormenes styrke, men en anden vigtig faktor er, at
Thyborøn Kanal udvider sig, hvilket tillader mere vand at strømme gennem den under storm.
Kystdirektoratet (KDI) har med hjælp fra Dansk Hydraulisk Institut (DHI) konkluderet, at en
indsnævring af Thyborøn Kanal er den bedste løsning på problemet. Forlængelse af høfder og
konstruktion af en dæmning med sluser til vand og skibsfart præsenteres som løsningsforslag til
indsnævring af kanalen. Udvidelse af høfden til at indsnævre indløbet vurderes af KDI som det
mest fordelagtige valg baseret på prisen, og at den begrænser stormvandstandsudviklingen.
Dette projekt undersøger de forventede forandringer i Thyborønområdets sedimentation forårsaget
af to løsningsforslag: (1) forlængelse af høfde (2) konstruktion af en dæmning samt forlængelse
af høfde. Begge forslag sammenholdes med en referencemodel modelleret ud fra de nuværende
forhold i området. Målet er at vurdere på de sedimentmæssige konsekvenser af at implementere
løsningsforslagene samt give en anbefaling til løsningen af problematikken baseret herpå.
Vurderingen af de sedimentmæssige konsekvenser af udvidelserne er baseret på simuleringer lavet
i DHIs softwarepakke MIKE 21, der estimerer sedimenttransport baseret på løbende opdatering
af kombinerede bølge-, strøm- og dybdeforhold. To storme er valgt til simuleringer: en kraftig
fra januar 2005 og en mildere fra december 2005. På den måde kan både spidssituationers og
relativt almindelige vejrforholds indflydelse på områdets bathymetri vurderes. Stormene er valgt
på baggrund af sedimenttransporttendenser estimeret ud fra 17 års bølgedata sluttende i 2012.
Simuleringerne viser tendenser for stor erosion i indløbet til kanalen ved udvidelse af høfden
grundet acceleration af strømmen. Sedimentet fra erosion aflejres både i og ud for kanalen. Ved
tilføjelse af dæmningen ses stor aflejring af sediment i indløbet, men kanalen selv er fri for erosion
og bypasset forøges, hvilket betyder mindre kysterosion og dermed mindre behov for kystfodring.
Det konkluderes, at erosionen i høfdeudvidelsesmodellens indløb kan få store økonomiske
konsekvenser pga. nødvendigheden af oprensning rundt i området. De økonomiske konsekvenser
forværres af, at erosionen ses både i den kraftige og milde stormsimulering, hvilket tyder på, at
problemet ikke begrænser sig til hårdt vejr. Konstruktionsomkostnignerne for dæmningsforslaget
er noget højere, men sedimentationsmæssigt betragtes forslaget overlegent. Forsøg på at bringe
omkostninger til dæmningen ned besværliggøres af Thyborøn Havns planer om udvidelse sydover.
Det anbefales at implementere sedimentbegrænsede modeller for høfteudvidelsesforslaget for
at undersøge omfanget af erosionen i indløbet. Herudover anbefales det, at simulere længere,
roligere perioder for at få indblik i, om den akkumulerede transport bliver for stor.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato7 jun. 2017
Antal sider116
ID: 259340475