• Sune Søndergaard Thomsen
  • Kirstine Støvelbæk Rosenkvist
4. semester, Folkesundhedsvidenskab, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Baggrund: Borgere i udsatte boligområder har en øget risiko for type 2 diabetes mellitus og social eksklusion. Lokal engagerede interventioner har positiv indflydelse på borgeres sund-hed, hvorfor samskabelse er en egnet strategi for forebyggelse af type 2 diabetes mellitus. Borgere som er i risiko for social eksklusion, har sværere ved at mobilisere ressourcer til en ændring af sundhedsadfærd, ligesom de deltager mindre i samfundsaktiviteter. Inddragelse af borgere i samskabelse i udsatte boligområder er derfor udfordret.
Formål: Dette speciale har til formål at belyse muligheder og barrierer for borgerinddragelse i samskabelse i et udsat boligområde. Med afsæt i denne viden opstilles anbefalinger til strategi for samskabelse i et udsat boligområde med henblik på at forebygge diabetes.
Metode: Metoden tager udgangspunkt i en kvalitativ undersøgelse og et litteraturstudie. Den kvalitative empiri baseres på individuelle semistrukturerede interviews med aktører i et eksi-sterende samskabelsesprojekt i et udsat boligområde. Litteraturstudiet og den kvalitative em-piri danner grundlag for analyse med anvendelse af Niklas Luhmanns teori om systemer og tillid. Specialets anbefalinger præsenteres ved hjælp af en programteori.
Resultater: De identificerede muligheder og barrierer for inddragelse af borgere i samskabel-se præsenteres i fire overordnede temaer: (1) Samarbejde mellem aktører, (2) samarbejde mel-lem aktører og borgere, (3) aktiviteterne og (4) strukturelle rammer. Med afsæt i disse mulig-heder og barrierer udledes fem anbefalingerne for samskabelse i udsat boligområde.
Konklusion: Specialets fem anbefalinger for samskabelse er: (1) I samskabelse skal en fælles forståelse mellem borgere og aktører samt mellem aktører dannes. (2) Inddragelse af borgerne skal ske gradvist. (3) Aktiviteterne i samskabelse skal danne et fællesskab for borgerne i om-rådet. (4) Aktørerne skal danne et lokalt sekretariat. (5) Samskabelsen skal inddrage relevante aktører. Projektets anbefalinger for samskabelse skal indtænkes i supersetting for at styrke grundlaget for forebyggelse af type 2 diabetes mellitus.
SprogDansk
Udgivelsesdato5 jun. 2020
Antal sider190
ID: 333237711