Samarbejde og kommunikation i byggebranchen: Konflikter i projektteamet

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Lena Lisberg Laursen
  • Lisa Lisberg Laursen
4. semester, Byggeledelse (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette kandidatspeciale har sin hovedvægt på samarbejde og kommunikation. Motivationen til projektet kommer af en fornemmelse af de problemer, der optræder i byggebranchen, som bl.a. er gjort på baggrund af forfatternes erfaringer fra deres virksomhedsophold hos entreprenørvirksomheder. Dertil følelsen af at samarbejde og kommunikation ikke udnyttes optimalt og dermed muligvis har indvirkning på den lave produktivitet.
Den danske byggebranche har de sidste mange år været kritiseret på mange planer – I sær-deleshed ift. produktivitet. Udover at det ser dårligt ud på nationalt plan ift. andre brancher, ser det heller ikke godt ud ift. bygge- og anlægsbranchen i andre lande. Af den grund må det antages at der er et stort forbedringspotentiale.
Samarbejde og kommunikation er fundamentet for en stor del af det, der sker i byggebran-chen og er derfor formentning en af de store faktorer i problematikken omkring produktivi-teten. Dette gælder både ren og skær udveksling af informationer, og hvorvidt dette overho-vedet gøres, men også måden det gøres på samt andre faktorer, der kan have indvirkning på både samarbejdet og kommunikationen.
Ud fra rapportens overordnede emne, Samarbejde og Kommunikation, er følgende områder undersøgt, da det er vurderet, at der er forbedringspotentiale indenfor disse: Forventningsafstemning, arbejdsmiljø, konflikter, tillid, videndeling, projektevaluering, forandringer samt respekt og anerkendelse
Ovennævnte områder er blevet opstillet som hypoteser, og undersøges og analyseres gen-nem litteraturstudier og en spørgeskemaundersøgelse. Til den videre analyse blev konflikter valgt som mest spændende emne, hvor andre af områderne også kommer ind over. Dette bunder også i, at når der tales om kommunikation og samarbejde, er det største problem, når dette ikke fungerer i de pågældende projektteams. Selvom konflikter ikke ønskes udryd-det, da disse hjælper inovative tiltag på vej, gælder det om at kunne håndtere disse ordent-ligt og sørge for at fokusere på projektet og ikke blive personlige overfor modstanderen.
Problemformuleringen lyder:
Hvordan sikres godt samarbejde mellem byggeriets parter i udførelsesfasen set fra en bygge-/projektleders synsvinkel i hhv. total- og hovedentreprise, således at omfanget af konflikter imellem parterne kan reduceres? Og hvorledes kan entreprenøren som bygge-/projektleder bidrage til løsning/håndtering heraf?
I detailanalysen fokuseres der udover på resultaterne fra spørgskemaundersøgelsen på re-sultater fra interviews og casestudier. Der ses på, hvordan og hvorfor konflikter opstår, hvor der undervejs også fokuseres på hvilke tilgange og taktikker, der kan være i måden, der kommunikeres på.
I løsningen undersøges hvilke tilgange og metoder, der kan være behjælpelige i konfliktsituationer. Fokus i løsningen er på, hvordan konflikter holdes på konflikttrappens laveste trin, så der ikke sker en eskalering, og konflikten ikke kan håndteres af de involverede alene. Dog ses der også på forskellige tilgange, som kan vise sig givtige alt efter, hvad den enkelte er interesserede i at få ud af konflikten.
I implementeringen beskrives forslag til, hvordan konflikthåndtering kan indarbejdes i pro-jekt-/byggelederens hverdag. Der ses også på, hvordan en succesfuld implementering kan foregå, herunder hvor medarbejderne involveres og dermed forhåbentlig mere motiverede overfor forandringen.
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2012
Antal sider230
ID: 63417022