Sædelighed og offentlig orden i forbindelse med bioteknologiske opfindelser

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Sezen Andersen
4. semester, Jura, Kandidat (Kandidatuddannelse)

Formålet med dette speciale har været at undersøge omfanget af begreberne moral og offentlige orden i bioteknologi direktiv Artikel 6, forenet med de internationale standarder og deres betydning i forhold til gennemførelsen af loven medlemsstaternes patent.
Dette speciale beskriver begreberne offentlig orden og moral. Ifølge den bioteknologiske direktiv Artikel 6; "Opfindelser, hvis kommercielle udnyttelse ville stride mod sædelighed eller offentlig orden, er udelukket fra patentering, idet alene det forhold, at udnyttelsen af opfindelsen er forbudt ved en lov eller administrativ forskrift, ikke i sig selv bevirker, at opfindelsen strider mod sædelighed eller offentlig orden"
Ordlyden af artikel 6 er så generelt beskrevet at det ikke hjælper til med en præcis definition af begreberne
Ifølge bioteknologidirektivets artikel 6 må en opfindelse ikke krænke den offentlig orden eller sædelighed. Disse to begreber har juridisk set stor betydning, men er ikke dækket af direktivet. Listen over opfindelser der ikke kan tages patent og er dermed en indikator for hvad der vil stride imod den offentlige orden og sædelighed. Da bioteknologidirektivets artikel 6 er så overfladisk beskrevet bliver fortolkningen overladt til medlemslandene i EU. I C-377/98 bliver der angivet følgende problemer; fortolkningen af artikel 6 ville skabe problemer for de øvrige medlemslande. Da formålet med bioteknologidirektivet er at skabe en ensartet lovgivning i EU, vil fortolkningen af de to begreber bidrage til, at der vil være forskel i patentlovgivningen medlemslandene imellem. Formålet med dette speciale er at fortolke begreberne sædelighed og offentlig orden. For en yderligere fortolkning vil dette speciale fokuserer på den Europæiske patentkonvention og Charter for de grundlæggende menneskerettigheder. En endelig definition er meget kompliceret at opnå, fordi den offentlige orden og sædelighed er to begreber der er påvirket af landes kultur og sociale status. Derfor kan det at finde en endelig definition som alle lande kan blive enige om blive meget kompliceret. I vurderingen af hvad disse to begreber indeholder bliver der set nærmere på administrative afgørelser fra EPO. I T 0315/03 EPO at en definition af offentlige orden og sædelighed ikke bør overlades til domstolen systemer i forskellige medlemslande af EU. Det bør i stedet være et spørgsmål, der bør arbejdes på af institutionerne i EU. EPO vælger en mere mellem vurdering af artikel 6 når de skal vurderer hvorvidt en opfindelse er i strid med offentlig orden og sædelighed. Bioteknologi direktivet tillader opfindelser der kan stride imod offentligheden og sædeligheden hvis det er til behandling eller til forskning.
Denne fortolkning er med til yderligere at analysere ulemper og fordele i forhold til opfindelsen I afgørelsen EP - 96903521 sættes der spørgsmålstegn ved, hvordan EPC artikel 53 a. skal fortolkes. I lyset af EPC artikel 53 a, et patent på fostre modsiger de moralske normer, der eksisterer i EU. Selv i teorien WARF fokuserer på cellekulturer i deres patentansøgning, snarere end cellekulturer oprettet ved hjælp af fostre, er det primære fokus stadig embryoner. På grundlag af ovenstående analyse af spørgsmålet svaret vil stadig være ja. WARF kan meget vel have afvist patentet på grundlag af reglen i EPC 23, artikel 53, og CFGR.
Gennemførelsen af den bioteknologiske direktivet i England, Italien og Tyskland er tydeligt viser, hvordan en overfladisk beskrivelse kan betyde en anderledes implementering. Da direktivet ikke tvinge medlemmer af EU til helt at tilføje direktivet i loven og artikel 6 medlemmer patent og loven patent i medlemslandene ikke er ens. Det betyder, at på grund af de forskellige syn på anvendelse af menneskelige embryoner, har England, Italien og Tyskland tilføjet direktivet om bioteknologi forskelligt. Den væsentligste årsag til dette er forskellene i deres syn på den offentlige orden og moral. Disse to begreber har på grund af deres forskel i de forskellige lande betød, at der tilsættes direktivet om bioteknologi til loven patent anderledes.

SprogDansk
Udgivelsesdato11 aug. 2014
Antal sider50
ID: 202079280