• Line Risgaard Sørensen
4. semester, Master i Sexologi (Efter- og videreuddannelse) (Masteruddannelse)
Titel: Rystet seksualitet- Et kvalitativt interviewstudie om Parkinsons sygdoms påvirkning af seksualiteten, patienternes oplevelse af dansk sundhedssystems håndtering af emnet og ergoterapiens mulige rolle i behandlingen af denne tematik
Formål: At undersøge hvordan Parkinsons sygdom (i det følgende forkortet PS) påvirker seksualiteten. Det belyses fra patientperspektivet i hvilken grad, det danske sundhedsvæsen inkluderer seksualiteten som et relevant tema i behandlingen af personer med PS. Herunder diskuteres det, om ergoterapien kan spille en rolle ift. at løfte denne arbejdsopgave.
Metode: Kvalitative, semistrukturerede interviews med tre udvalgte personer med PS. Data er indsamlet og analyseret ud fra et fænomenologisk-hermeneutisk perspektiv.
Resultater: Deltagerne i studiet oplever at være seksuelt påvirket i individuel grad, og på forskellige vis, i forhold til de motoriske og non-motoriske symptomer fra PS. Samtlige af studiets deltagere oplever at være negativt seksuelt påvirket biologisk, psykologisk og/eller relationelt af PS. Alle deltagerne rapporterer, at de kun i lav grad har modtaget information eller støtte vedr. deres seksuelle liv fra sundhedsvæsenet.
Konklusion: Alle studiets deltagere oplever at være ramt af et eller flere bio-psyko-sociale symptomer, som direkte eller indirekte påvirker deres seksualitet negativt. Symptomerne er af både motorisk og non-motorisk karakter, og deltagerne oplever både symptomer forårsaget af PS og af behandlingsrelaterede bivirkninger. Den seksuelle påvirkning rammer for flere af studiets deltageres vedkommende også deres partner/parforhold.
Studiets deltagere oplever i meget lav grad, at sundhedspersonalet i sundhedsvæsenet inkluderer seksualitet som et relevant emne i behandlingen af PS, og de er kun blevet tilbudt korte samtaler og medikamentel behandling af sundhedsfagpersoner.
Ud fra et aktivitetsperspektiv er et nedsat funktionsniveau ift. seksuelle aktiviteter et relevant ergoterapeutisk arbejdsområde. Ergoterapeuter er både teoretisk og klinisk uddannet til at benytte redskaber og metoder, som kan hjælpe patienter med at løse seksuelle problematikker på de tre første niveauer af PLISSIT-modellen.
SprogDansk
Udgivelsesdato3 maj 2021
Antal sider82
ID: 410656436