• Mie Hedegaard Wagner
  • Felix Emil Keiding Agger
  • Nicolai Bohl Clausen
4. semester, Teknoantropologi, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette tekno-antropologiske kandidatspeciale tager udgangspunkt i danske repair caféer i organisatio-nen Repair Café Danmark. En repair café er et sted, hvor frivillige reparatører hjælper de besøgende med at reparere deres defekte ting gratis. Repair café-konceptet er en del af en global reparationsbe-vægelse, der arbejder hen mod cirkulær økonomi og affaldsreduktion. Samtidig forsøger repair café-konceptet at gøre op med brug-og-smid-væk-kulturen.
Ud over litteratur om repair caféer, reparation, cirkulær økonomi og affaldsreduktion er det empiriske grundlag for dette speciale et omfattende feltarbejde med besøg hos seks forskellige repair caféer i Københavnsområdet. Kvalitative metoder har været centralt for dette feltarbejde, og specifikt løst-strukturerede interviews samt deltagerobservation. Derudover indgår også 11 semi-strukturerede in-terviews som empirisk grundlag. Heraf er otte af interviewene med personer, der er tilknyttet danske repair caféer, ét interview med en repræsentant fra Miljøpunkt Amager, ét interview med en ekspert i frivillighed, og ét interview med en ekspert i cirkulær økonomi. Gennem indsigter fra det etnografiske feltarbejde har det været muligt at analysere de seks repair caféers praksisser ved at bruge Social Prak-sis-teori som det primære teoretiske udgangspunkt. Gennem denne analyse er det blevet tydeliggjort, hvordan repair caféernes praksisser udføres gennem en gensidig afhængighed af kompetencer, mate-rialer og meninger. Desuden blev det tydeligt, at der er forskelle og ligheder i bl.a. repair caféernes fysiske rum, reparationskompetencer og de frivilliges værdier. Disse forskelle og ligheder blev præ-senteret for, samt diskuteret af personer tilknyttet repair caféer ved en vidensudvekslingsworkshop kaldet ’Den Gode Repair Café’. Denne workshop blev afholdt som et led i arbejdet med dette speciale. Diskussionerne fra workshoppen dannede grobund for et udviklingspotentiale til at styrke repair café-konceptet på tværs af de individuelle repair caféer i Repair Café Danmark. En styrkelse af Repair Café Danmark i feltet om reparation, cirkulær økonomi og affaldsreduktion ved at bruge statistisk reparati-onsdata som ’interessement device’ diskuteres også i dette speciale. Dette gøres ved brug af Aktør-Netværksteori, og munder ud i et konkret forslag til et værktøj, som Repair Café Danmark kan bruge til at indsamle reparationsdata på tværs af de individuelle repair caféer.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato6 jun. 2019
Antal sider108
ID: 305260322