• Mie Hedegaard Wagner
  • Felix Emil Keiding Agger
  • Nicolai Bohl Clausen
4. semester, Teknoantropologi, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette tekno-antropologiske kandidatspeciale tager udgangspunkt i danske repair caféer i organisatio-nen Repair Café Danmark. En repair café er et sted, hvor frivillige reparatører hjælper de besøgende med at reparere deres defekte ting gratis. Repair café-konceptet er en del af en global reparationsbe-vægelse, der arbejder hen mod cirkulær økonomi og affaldsreduktion. Samtidig forsøger repair café-konceptet at gøre op med brug-og-smid-væk-kulturen.
Ud over litteratur om repair caféer, reparation, cirkulær økonomi og affaldsreduktion er det empiriske grundlag for dette speciale et omfattende feltarbejde med besøg hos seks forskellige repair caféer i Københavnsområdet. Kvalitative metoder har været centralt for dette feltarbejde, og specifikt løst-strukturerede interviews samt deltagerobservation. Derudover indgår også 11 semi-strukturerede in-terviews som empirisk grundlag. Heraf er otte af interviewene med personer, der er tilknyttet danske repair caféer, ét interview med en repræsentant fra Miljøpunkt Amager, ét interview med en ekspert i frivillighed, og ét interview med en ekspert i cirkulær økonomi. Gennem indsigter fra det etnografiske feltarbejde har det været muligt at analysere de seks repair caféers praksisser ved at bruge Social Prak-sis-teori som det primære teoretiske udgangspunkt. Gennem denne analyse er det blevet tydeliggjort, hvordan repair caféernes praksisser udføres gennem en gensidig afhængighed af kompetencer, mate-rialer og meninger. Desuden blev det tydeligt, at der er forskelle og ligheder i bl.a. repair caféernes fysiske rum, reparationskompetencer og de frivilliges værdier. Disse forskelle og ligheder blev præ-senteret for, samt diskuteret af personer tilknyttet repair caféer ved en vidensudvekslingsworkshop kaldet ’Den Gode Repair Café’. Denne workshop blev afholdt som et led i arbejdet med dette speciale. Diskussionerne fra workshoppen dannede grobund for et udviklingspotentiale til at styrke repair café-konceptet på tværs af de individuelle repair caféer i Repair Café Danmark. En styrkelse af Repair Café Danmark i feltet om reparation, cirkulær økonomi og affaldsreduktion ved at bruge statistisk reparati-onsdata som ’interessement device’ diskuteres også i dette speciale. Dette gøres ved brug af Aktør-Netværksteori, og munder ud i et konkret forslag til et værktøj, som Repair Café Danmark kan bruge til at indsamle reparationsdata på tværs af de individuelle repair caféer.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato6 jun. 2019
Antal sider108
Ekstern samarbejdspartnerRepair Café Danmark
no name vbn@aub.aau.dk
Anden
ID: 305260322