• Mette Østergaard Andresen
  • Karen Elisabeth Rosing Illum
4. semester, Folkesundhedsvidenskab, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Problemstilling: Danske idrætsforeninger oplever problemer med at rekruttere og fastholde frivillige kræfter til at drive foreningen. Denne problematik er særligt udbredt efter nedlukningerne af det dan- ske samfund grundet Covid-19 pandemien. Problemer med at skaffe frivillige kræfter eksempelvis i form af bestyrelsesmedlemmer og trænere, gør det sværere at udbyde idrætsaktiviteter til danskerne, og svækker derigennem idrætsforeningers bidrag til fysisk, mental og social sundhedsfremme. I for- bindelse med nedsat grad af frivillighed ses en diskrepans mellem samfundsmæssige tendenser og for- eningers organisering, hvorfor problematikken anskues fra en organisatorisk og ledelsesmæssigt vin- kel. Formål: At undersøge hvilke muligheder og begrænsninger idrætsforeninger oplever i forbin- delse med rekruttering og fastholdelse af menneskelige ressourcer og på den baggrund opstille en re- fleksionsmodel, som kan anvendes i idrætsforeningsregi, til at overveje organisatoriske muligheder og begrænsninger mhp. forandring. Metode: Det overordnede design er inspireret af Maxwells (2005) interaktive model for kvalitativ forskning, og specialet har videnskabsteoretisk en fænomenologisk- hermeneutisk position. Der er anvendt et komparativt kvalitativt case-studie design, hvor der er foreta- get tre semistrukturerede interviews med ledere i tre idrætsforeninger, hvor hver forening repræsente- rer en case. Interviewene blev analyseret med Dahlager og Fredslunds (2011) analysestrategi. Der er endvidere foretaget en systematisk litteratursøgning opstillet som en bloksøgning med tre facetter – “Organisering og ledelse”, “frivillighed” og “idrætsforening” – hvorfra der blev inkluderet 12 artikler, som indgår i et review. Der blev søgt i Scopus, SportDiscus, idunn.no og Den danske forskningsdata- base v. SDU. Resultaterne af den kvalitative analyse og litteraturreviewet blev opstillet i logiske mo- deller, hvori der blev identificeret ressourcer, aktiviteter og potentielle outputs og outcomes. Der blev endvidere udviklet en refleksionsmodel gennem en refleksiv syntese af specialets resultater. Der blev anvendt en teoretisk referenceramme med afsæt i Luhmanns systemteori. Resultater: Der blev identi- ficeret en række ressourcer, der potentielt har indflydelse på en idrætsforenings evne til at rekruttere og fastholde menneskelige ressourcer: Relationelle-, planlægnings- og ledelseskompetencer; engage- ment og ambition samt tilgængelighed af menneskelig og strukturel kapacitet. Der blev også identifi- ceret en række aktiviteter med potentiel indflydelse: Kompleksitetsreducering gennem selektering, ud- deling og koordinering; fortælling, ejerskab og anerkendelse; forventningsafstemning og kommunika- tion; sociale events; udvikling af en specifik frivilligstrategi; og uddannelse af medlemmer. Konklusion: Både samfundsmæssige forhold, det lokale miljø som foreningen er situeret i, og for- eningens egen karakteristika udgør en række kontekstuelle forhold, som en forening bør identificere, analysere og reflektere over i relation til sin menneskelige kapacitet, kompetencer, beslutningstag- ning, kompleksitetsreduktion og strukturelle kapacitet.
SprogDansk
Udgivelsesdato17 jun. 2022
Antal sider94
ID: 471783766