Regnskabsmæssig behandling af leasingaftaler hos leasingtager: IAS 17 - ED 2013

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Tinne Christensen
4. semester, HD 2. del (Regnskab og Økonomistyring) (Diplomuddannelse)
Emnet for denne rapport er den regnskabsmæssige behandling af leasingaftaler belyst ud fra de internationale regler (IFRS) på området.
Den nuværende regulering på området IAS 17 har gennem flere år været udsat for kritik fra forskellig side. Kritikken har især været fokuseret på klassifikationstesten af de leasede aktiver, der vurderes give anledning til en høj grad af subjektive vurderinger og konstruering af leasingaftaler, således at de opnår en ønsket klassifikation med den dertil hørende regnskabsmæssige behandling.
Da leasing har udviklet sig til et attraktiv finansieringsalternativ med store regnskabsmæssige beløb involveret, er det nødvendigt med en entydig og klar regulering på området. Derfor har IASB og FASB i fællesskab igangsat et arbejde med at udvikle en ny fælles regnskabsstandard. Dette har været en langvarig proces, da emnet har vist sig at være kontroversiel og har en række interessenter med modstridende interesser. Processen har været kendetegnet af en høj grad af interessenthøring i form af mødeaktivitet samt kommentarbreve til de udsendte høringsudkast og lovforslag, for på den måde at gøre lovgivningsarbejdet så nær til regnskabspraksis som muligt. I 2010 udkom Exposure Draft 2010, som på flere områder gjorde op med den hidtidige regnskabspraksis på området. ED 2010 blev udsat for massiv kritik og lovgivningsarbejdet fortsatte indtil maj 2013, hvor IASB og FASB udsendte et revideret forslag ED 2013.
Rapportens formål er at undersøge på hvilken måde, at de nuværende regler iflg. IAS 17 er uhensigtsmæssige i forholdt til opfyldelse af regnskabsbrugers informationsbehov, og hvorvidt forslaget til en ny regnskabsstandard ED 2013 forbedrer grundlaget for opfyldelse af regnskabsbrugers informationsbehov.
I rapportens første del redegøres for den nuværende regulering på området og uhensigtsmæssigheden for regnskabsbruger vurderes med udgangspunkt i den fremsatte kritik af IAS 17. Endvidere inddrages transport- og logistikvirksomheden DSV A/S i en analyse af effekten af indregning af operationelle leasingaftaler i virksomhedens regnskab. Det konkluderes, at den nuværende regulering under IAS 17 er uhensigtsmæssig for opfyldelse af regnskabsbrugers informationsbehov, og at en forkert klassifikation af en leasingaftale vil have relativ stor forandringseffekt på såvel resultatopgørelse, balance samt udvalgte finansielle nøgletal.
I rapportens anden del redegøres for indholdet i ED 2013, og forbedringspotentialet i forhold til opfyldelse af regnskabsbruges informationsbehov vurderes med udgangspunkt i interessenters kommentarbreve til ED 2013. Igen inddrages regnskabet for DSV A/S i en analyse af effekten af ED 2013 på virksomhedens resultatopgørelse, balance og nøgletal, og det vurderes at virksomhedens fremstår med et mere retvisende billede af virksomhedens finansielle stilling end under den nuværende regulering.
Det konkluderes, at der er tale om et komplekst problemfelt, som nødvendigvis kræver en omfattende regulering. Hensigten med ED 2013 vurderes at forbedre grundlaget for opfyldelse af regnskabsbruges informationsbehov, men den principbaserede tilgang til lovgivningsarbejdet, som især er benyttet af IASB, vurderes ikke at være velegnet i dette tilfælde. Den forøger kompleksiteten og graden af efterfølgende vurderinger og estimater, som skal foretages af regnskabsaflægger. I stedet anbefales en mere regelbaseret tilgang med en højere grad af detailregulering, således at der ikke skal udvikle sig individuel regnskabspraksis baseret på subjektive vurderinger og individuelle målsætninger i lighed med forholdene under den nuværende regulering
SprogDansk
Udgivelsesdato5 maj 2014
Antal sider106
ID: 197323961