Registrering af kræftpakker, hvorfor er det så svært

Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  • Else Glenthøj Sanogo
  • Susanne Grøndahl
I Danmark har der gennem de senere år været fokus på at forbedre kræftbehandlingen. Dette er blandt andet sket gennem implementering af kræftpakkeforløb. Disse forløb bliver monitoreret via indberetninger til Landspatientregisteret med registreringer for målepunkter, der indikerer tidsintervaller i forløbene. Formålet med denne monitorering er at danne grundlag for de politiske, administrative og kliniske beslutninger for kræftområdet. Registreringerne har vist sig at være fejlbehæftede og mangelfulde i mange tilfælde, hvorfor formålet med monitoreringen er kompromitteret. Projektet undersøger, hvilke faktorer i organisationen, der har betydning for en korrekt registrering. Det videnskabsteoretiske udgangspunkt er den hermeneutiske fænomenologi, en transcendentalfilosofisk epistemologi og som ontologi den hermeneutiske cirkel/spiral. Undersøgelsen er foretaget i Region Syddanmark, Sydvestjysk Sygehus, Kirurgisk Afdeling gennem interview af personer på regionalt-, sygehus- og afdelingsniveau. Desuden er der foretaget en observation i kontrolleret miljø for selve registreringsopgaven. Undersøgelsen og analysen af data foretages ud fra en teorimodel, baseret på Leavitt-Ry modellen (Nielsen og Ry 2005), suppleret med Kotters (1996) forandringsledelsesteori, samt Informationsteknologiens rolle inspireret af Jacobsen og Thorsvik (2002). Blandt de vigtige faktorer for en korrekt registrering af kræftpakker, som undersøgelsen har afdækket er: mangler i henvisninger fra de praktiserende læger; data til registreringen skal opsamles på et papirskema, før den foretages af sekretærer; det benyttede patientadministrative system indeholder ikke valgtekster eller valideringer, og er uden integration til en elektronisk patientjournal; informationsteknologi udnyttes ikke til kommunikation og information uden om det traditionelle hierarki; den ledende overlæge i afdelingen ser vigtigheden af at fastholde motivationen for sine medarbejdere for kræftpakkeregistreringen, og visioner, værdier og mål bliver kommunikeret ud i afdelingen. Konklusionen gennemgår disse fund, der sammenfattende viser en organisation, der har fokus på visioner, værdier og mål, motivation, teknologi og fysiske rammer, som alle er vigtige faktorer for en korrekt registrering af kræftpakker. Undersøgelsen viser også en organisation, hvor sygehusorganisationskulturen kan være en hæmsko i udviklingen af en mere rationel kommunikations- og informationsstruktur. I metodekritik diskuteres blandt andet, hvordan undersøgelsesresultaterne kan generaliseres til resten af landet. I perspektivering gives på den baggrund en række anbefalinger til, hvorledes der kan opnås en mere korrekt registrering af kræftpakkeforløb.
SprogDansk
Udgivelsesdato27 maj 2010
Antal sider164
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 31868804