• Louise Knudsgård Hørup
  • Marianne Skaarup Fink
4. semester, Vand og Miljø (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette afgangsprojekt omhandler recipienteffekter som konsekvens af udledning fra våde regnvandsbassiner. Med afsæt i vandkvalitetsparametrene temperatur, opløst ilt, pH og ledningsevne er det undersøgt, om udledninger fra våde regnvandsbassiner giver anledning til bekymring for vandkvaliteten nedstrøms udledningspunktet. Forventningen var, at vand i våde regnvandsbassiner vil være af en dårligere kvalitet end det i recipienten, hvormed en udledning vil forringe vandkvaliteten nedstrøms udløbspunktet.

Med afsæt i et nyere vådt regnvandsbassin, beliggende i den østjyske by Voldum, og recipienten Revens Møllebæk, er det undersøgt vha. et måleprogram opsat på projektlokaliteten, hvordan bassinudløbet kvantitativt påvirker vandkvaliteten i recipienten ift. temperatur, ilt, pH og ledningsevne.

Måleresultaterne viser, at bassinudledningen generelt har lille indvirkning på vandkvaliteten i det modtagende vandløb. Temperaturændringer forårsaget af regnvandsbassinet er kortvarigt op mod 1,5$^{\circ}$C, ligesom kortvarige, men ikke kritiske, fald i ledningsevnen i vandløbet kan tilskrives regnvandsbassinet ifm. nedbør. I bassinet måles i perioden fra slut marts til slut maj 2020 overmætning af ilt, hvorfor koncentrationen af opløst ilt i det udledte vand i perioden ikke giver anledning til bekymring for vandkvaliteten nedstrøms bassinudløbet. Grundet høj iltproduktion i bassinet ses højere pH end i vandløbet, hvorfor observerede fald i pH i vandløbet under nedbør heller ikke tilskrives bassinet.
SprogDansk
Udgivelsesdato2020
Antal sider69
Ekstern samarbejdspartnerOrbicon A/S
Anja Thrane Hejselbæk Thomsen anja@orbicon.dk
Anden
ID: 333873598