• Anders Fugmann Christensen
  • Tanja Thomassen
4. semester, Folkesundhedsvidenskab, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Resume
Baggrund: Organisationer som er politisk styret har gennem de sidste år været præget af mange forandringer. Disse forandringer har vist sig at have betydning for det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Påvirkningerne har en negativ indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø, som kan afspejles i utilsigtede konsekvenser for medarbejderne i form af bla. sygefravær.
Formål: Specialets formål er, at udvikle en forebyggelsesmodel som kan anvendes til bedre at kunne håndtere forandringer og det der går forud for forandringerne, således at de negative påvirkninger af det psykiske arbejdsmiljø reduceres og dermed reducere de risikofaktorer der er ved et dårligt psykisk arbejdsmiljø.
Metode: Specialet er udarbejdet med afsæt i et mixed methods forskningsdesign og indeholder 3 delundersøgelser: litteraturstudie, spørgeskemaundersøgelse og semistrukturerede interviews. Der er i dataindsamlingen og analysen af delundersøgelserne anvendt en deduktiv tilgang ud fra Niklas Luhmanns systemteori og teori om tillid samt John Kotters teori om forandringsledelse.
Resultater: Negative påvirkninger af det psykiske arbejdsmiljø afledt af forandringer i en politisk styret organisation har utilsigtede konsekvenser for medarbejderne blandt andet i form af øget sygefravær på arbejdspladsen og mistrivsel blandt personalet. Forskel i oplevelsen af forandringerne, systemer og kompetencer samt en manglende oplevelse af nødvendighed har vist sig at være områder, som skaber negative påvirkninger af det psykiske arbejdsmiljø.
Konklusion: Der har manglet fokus på de faktorer, som kommer før en forandringsproces, men som er væsentlige i forhold til at kunne reducere mistrivsel afstedkommet af et negativt psykisk arbejdsmiljø. Faktorerne som kommer forud for, hvordan en forandring kan implementeres, således at de negative konsekvenser reduceres er Tillid, Kommunikation og Forståelse.
Nøgleord: Forandringer, psykisk arbejdsmiljø, organisation, politisk styret organisation, systemteori, workshop, tillid, kommunikation, forståelse, sygefravær
SprogDansk
Udgivelsesdato29 maj 2015
Antal sider127
ID: 213198703