Private interessers indflydelse på byplanprocessen

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Sara Hansen
  • Rasmus Elmann Berentzen
4. semester, Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Projektets emne er private interessers indflydelse på byplanlægningen, det være sig borgere, investorer eller andre ikke-offentlige parter. I de senere år har en række forfattere i både ind- og udland, beskrevet netværksstyring og partnerskaber som et nyt fænomen. Forfatterne beskriver, hvordan det offentlige skal håndtere det postmoderne samfund og globaliseringen og kommer frem til ideer om en ny forvaltningspraksis, hvori private spiller en langt større rolle end tidligere. Dette leder frem til projektets hovedspørgsmål: Hvilke konsekvenser har det for forvaltningspraksis og demokrati i byplanprocessen, hvis private interesser i stigende grad får del i beslutningskompetencen? Det teoretiske fundament er centrale teorier om hierarkisk styring, netværksstyring, demokrati og partnerskaber samt en række forskningsrapporter, der bevæger sig inden for dette emneområde. Derudover ses der på fundamentet for dansk byplanlægning gennem et historisk vue på planlovgivningens udvikling siden 1925 og på det gældende lov-grundlag. Det teoretiske fundament danner grundlag for en hypotesegenerering, der igen danner grundlag for det empiriske arbejde. Hovedspørgsmålet relateres til dansk planlægnings-praksis og besvares gennem empiriske undersøgelser af tre forskellige byplanprocesser i henholdsvis Randers, Silkeborg og Århus. De empiriske undersøgelser består i studie af relevante dokumenter samt interview med nøglepersonerne i hvert af de tre eksempler. Fremgangsmåden er en pragmatisk baseret tilpasning af casestudiemetoden til nærværende projekt. Konklusionen på projektet er, at indflydelse fra private parter ikke er et nyt fænomen i byplanlægningen, men at det er normal praksis i kommunerne at lade, eller ligefrem opfordre, private parter til at deltage i planlægningsprocessen. Der foregår forhandling mellem de private og de offentlige parter i processen, men den endelige beslutnings-kompetence ligger hos den folkevalgte kommunalbestyrelse, og på denne måde sikres legitimiteten af beslutningerne. Dermed kan der ikke spores nogle alvorlige konsekvenser for demokratiet i byplanprocessen.
SprogDansk
Udgivelsesdato2004
Antal sider237
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 6145261