Prædiktiv realtidsstyring af danske afløbssystemer

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Emil Nielsen
4. semester, Vand og Miljø (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette projekt omhandler prædiktiv real-
tidsstying af danske afløbssystemer. Der er
udviklet to styringsstrategier, der har til
formål at forbedre udnyttelsen af bassin-
kapacieten for at reducere recipientbelast-
ning. Begge strategier indeholder et præ-
diktivt element igennem at styre på bag-
grund af afstrømningsprognoser.
Begge styringsstrategier er analyseret på
simple, fiktive afløbsmodeller, hvor det er
vurderet, at begge strategier kan reduce-
re recipientbelastning i forhold til ikke-
styrede systemer. Dernæst er de imple-
menteret på to cases af virkelige afløbssy-
stemer, hvor det er vist, at begge strategi-
er kan fungere på virkelige afløbssystemer.
For analysen af styringsstrategi 2 er der
anvendt en fiktiv afstrømningsprognose
ved at anvende historisk data fra en regn-
måler. Det er vurderet, at strategien kan
reducere recipientbelastningen, men gene-
relt er for beregningstung til at implemen-
teres i dets nuværende opsætning.
For analysen af styringsstrategi 1 er der
anvendt afstrømningsprognoser udviklet
på baggrund af nowcasts fra en C-bånds-
radar. Det er vurderet, at strategien kan
styre, således recipientbelastning reduce-
res uden oversvømmelse i systemet.
SprogDansk
Udgivelsesdato8 jun. 2017
Antal sider150
ID: 259415857