Placebo i den Specialiserede Palliative Indsats

Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  • Jarl Voss Andersen Sigaard
Baggrund og formål: Placeboeffekter er de positive effekter, som opstår som resultat den psyko-sociale kontekst, en behandling foregår i. Disse effekter er veldokumenterede i smertebehandling og øvrig symptombehandling. Den specialiserede palliative indsats har symptomlindring af svært syge patienter med cancer i den terminale fase som hovedindsatsområde. Placeboeffekter må antages at være af væsentlig betydningen ved symptomlindring af disse patienter. Formålet med dette studie var, at undersøge, i hvilken udstrækning viden, holdninger og arbejdsrutiner i et palliativt team er medvirkende til at fremkalde placeboeffekter.
Metode: undersøgelsen blev gennemført som et kvalitativt studie med en fænomenologisk/ hermeneutisk tilgang. Der blev lavet en litteratursøgning for at afdække State-of-the-art viden om Placeboeffekten, som blev anvendt som teoretisk referenceramme for den videre undersøgelse. Undersøgelsen blev herefter gennemført med anvendelse af en triangulering mellem deltager observationer og et fokusgruppeinterview. Der blev gennemført 6 deltagerobservationer samt et fokusgruppeinterview med 7 af teamets 9 medlemmer som deltagere.
Resultat og diskussion: Denne undersøgelse fandt, at der i vid udstrækning kunne identificeres arbejdsrutiner, i den specialiserede palliative indsats, som er kendt i litteraturen, for at være placebofremkaldende. Der kunne også findes eksempler på situationer som var potentielt noceboeffekt skabende. De arbejdsrutiner, som teamets medlemmer lægger vægt på, som værende vigtige i deres arbejde, indeholder flere kernepunkter i placeboeffektskabelse. De aktuelle arbejdsrutiner er meget velovervejede men ikke specifikt udvalgte for at være placeboeffektskabende. Viden og holdninger til og om Placebo afspejler den begrebsforvirring som findes på området. Undersøgelsen peger på at en større viden om placeboeffekter kunne være med til at øge skabelsen af disse.
Konklusion: En række af de arbejdsrutiner som allerede nu anvendes af det Palliative Team er kendt for at kunne skabe placeboeffekter. En større viden og fokusering på området kunne muligvis øge disse effekter.
SprogDansk
Udgivelsesdato17 maj 2016
Antal sider79
ID: 233438464