Patient empowerment - fra RSI pejlemærke til handling

Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  • Lena Y. Pedersen
  • Henrik Mossing
  • Anette Mundbjerg
Problem - Antallet af ældre og kronikere stiger, og dermed også presset på det danske sundhedsvæsen. Nye og hurtigere diagnosticerings metoder vinder indpas. Liggetiden på hospitalerne afkortes, patienterne udskrives til eget hjem, hvilket øger behovet for et tæt tværsektorielt samarbejde. RSI ønsker større fokus på pati-ent empowerment og har offentliggjort en strategi for IT-understøttelse af dette.

Baggrund - Kronikerenheden Nordjylland har arbejdet med udviklingen af en digi-tal vandrejournal for patienter med kroniske lidelser. Temadage med tværsektoriel deltagelse af klinkere, patienter og patientforeninger er afholdt for at få identificeret formål, indhold og anvendelse af en fælles digital vandrejournal. Projektets mål er at identificere hvilke funktionaliteter og informationsindhold patienterne finder, der skal være indeholdt i en digital vandrejournal for kronikere.

Metode - En socio-teknologisk tilgang er valgt til belysning af problemstillingen. Der tages udgangspunkt i Nardi & O’Days Information Ecology, Marc Berg og SCOT.
Metoden anvendt til identificering af funktionaliteterne og informationsindholdet og tager udgangspunkt i participative metoder. I det aktuelle tilfælde en workshop, med visuelt støttet gruppearbejde, samt plenumdiskussion. Kondensering af empi-rien, indsamlet i forbindelse med workshoppen er foretaget med udgangspunkt i Kvales anbefalinger.

Resultat – Patienterne har fundet funktionaliteter og informationsindhold som er relevant i forhold til den digitale vandrejournal. Specielt ser patienterne potentialet i at kunne anvende den digitale vandrejournal i relation til deres sociale netværk.

Konklusion – Patienterne finder, at den digitale vandrejournal kan forbedre det tværsektorielle samarbejde, give et bedre overblik over egne sygdomsdata samt understøtte deres sociale netværk af kronikere med samme lidelser.
Med disse konklusioner, RSI’s pejlemærker og patienternes vilje og evne til at be-nytte de elektroniske medier in mente, findes det at indførelse og anvendelse af den digitale vandrejournal for kronikere i høj grad vil understøtte patienternes mu-lighed for egenomsorg og patient empowerment - muligheder der ikke findes i de eksisterende løsninger, som i dag er patienterne tilgængelige.
Den digitale vandrejournal kan ses som et værktøj der skal anvendes i forbindelse med forløbsprogrammer og patientuddannelse til kronikeren.
SprogDansk
Udgivelsesdato26 maj 2011
Antal sider162
ID: 52552912