Optimering af samarbejdet i byggeriets faser

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Troels Pedersen
  • Michael Arp Christensen
4. semester, Byggeledelse (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Specialet indledes med en redegørelse for hvordan den danske byggebranche ser ud. Denne redegørelse fremstiller et effektivitets problem i byggebranchen. Dette effektivitetsproblem kunne skyldes dårlig kommunikation og vidensdeling i faserne. Derfor bliver det undersøgt hvordan faserne, med specielt fokus på faseskiftet, kan optimeres. Det, der specielt fokuseres på, er skiftet imellem kompetencerne i faseskiftet. Problemstillingen opstår, når de involverede interessenter ikke kommunikerer og bruger tid på at vidensdele, når deres produkt overleveres. Denne problemstilling medvirker til tab af værdi for projektet. Derfor tages der udgangspunkt i, hvordan en projektorganisation kan sammensættes og dermed sikre, at der ikke tabes værdi i skiftet imellem faserne, som reelt er skiftet i kompetencerne.
Manglen på effektiv overlevering indeholder flere aspekter bl.a. en problemstilling med den måde, der udbydes på. Det som fokus ligger på i dette speciale er; ændringen af en projektorganisation, som kan sikre den fornødne kvalitet igennem hele processen. Påstanden er, at hvis der sikres en god kvalitet i processen, via projektorganisationen, så bliver kvaliteten af byggeriet bedre.
Med baggrund i et møde med Værdiskabende Byggeproces, blev en række teorier opstillet til, hvordan faseskiftet kan forbedres. Her, bl.a. nogle andre måde, at kommunikere på samt en metode til integrering af faserne. Der blev gennemført en række interviews med forskellige interessenter i branchen, som underbyggede påstandene. Med baggrund i det teoretiske og empiriske materiale blev specialets endelig problemformulering opstillet:
“Hvordan kan projektorganisationen sammensættes således, at kommunikationen imel- lem faserne styrkes? “.
Der er opstillet et løsningsforslag, der tilgodeser processen frem for produktet. Dog med den vision: at en styrket proces må give et styrket slutprodukt. Løsningsforslaget er, at planlægningsfasen skal forbedre og på den måde sikre kvaliteten i projektet. Alle kompetencerne skal inddrages fra start. Således kan alle processer og udførelsesmetoder diskuteres og sik- res, at det både er statisk holdbart, arkitektonisk flot og praktisk udførelsesmæssigt. Denne tankegang skal interessenterne i branchen praktiserer. De skal fokusere på samarbejde og tillid, frem for suboptimering og mistillid.
Den holdningsændring, der skal ske i branchen tager tid. Derfor skal alle kunne se nød- vendigheden af, at tænke på processen frem for slutproduktet. Det foreslås, at tiltagene til holdningsændringen implementeres i det private byggeri. Grunden til dette er primært, at den privat bygherre ikke er bundet af udbudsreglerne og tilbudsloven, som det offentlige og offentlige støttede byggeri er.
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2012
Antal sider180
ID: 63501272