Optimering af køreplantider i Movia

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Thomas Hjorth Møller
I dette projekt opstilles en metode til systematisk analyser af GPS-data med henblik på at få køreplaner i busdriften, der er i bedre overensstemmelse med virkeligheden. Foruden dette, vurderes også mulighederne i at tilpasse rejsetiderne mere efter dagtypevariationer, ved at betragte variationen af rejsetiden og spredningen heri, indenfor hverdagene mandage til fredage samt i det pågældende hverdagsdøgn. For at få kendskab til hvordan den kollektive trafik, og i særlig grad bustrafikken er sammensat, beskrives indledende det kollektive trafiksystem i hovedstadsområdet, med fokus på København og centralkommunerne. Efterfølgende undersøges udviklingen indenfor den kollektive trafik og denne viser, at systemet samlet set, og på trods af større investeringer, har haft svært ved at fastholde passagererne i en længere årrække. Dette er tilmed sket i en periode, hvor transportarbejdet er steget væsentligt. Undersøgelsen peger på, at flere forhold, der har indflydelse på brugen af den kollektive trafik, er eksterne og derved parametre, som trafikaktørerne i hovedstadsområdet ikke direkte kan ændre på. Ikke desto mindre findes en række interne faktorer, hvor især ringere pålidelighed og længere rejsetid har været medvirkende til den negative udvikling i passagertallet. Undersøgelsen viser desuden, at den negative udvikling i den samlede kollektive trafik kan henføres til busdriften, hvilket skyldes, at det er her udviklingstendenserne er værst. Dette påvirker hele systemet, da busserne transporterer langt flere passagerer end øvrige kollektive transportsystemer tilsammen. For at forbedre det samlede system, bliver det dermed fundet nødvendigt at fokusere på busdriften og de interne faktorer pålidelighed og rejsetid. Et af elementerne til bedre pålidelighed og rejsetid opnås ved at analysere de køreplaner, busserne opererer med i dag. For at kunne gøre dette har trafikselskabet Movia behov for et systematisk redskab til at fastsætte den optimale rejsetid på baggrund af større datamængder. For at dokumentere og kortlægge hvor køreplanerne med fordel kan optimeres, er der taget udgangspunkt i positionslogninger via GPS, der er indsamlet fra stambuslinie 5A fra Sundbyvester Plads til Husum Torv over en periode på en måned. I forbindelse med arbejdet til optimering af rejsetiderne i køreplanerne, bliver der først analyseret på variationen af gennemsnitlig rejsetid herover hverdagene mandag til fredag samt i løbet af et enkelt hverdagsdøgn. Denne analyse af rejsetid og spredning imellem rejsetidsmålingerne, giver et generelt indblik i rejsetiden og indikerer om der er behov for forskellige køreplaner mandag til fredag. I dag opererer Movia med forskellige køreplaner hverdage, lørdage samt søndage og helligdage. Analyse af dagtypevariationen viser ingen klare entydige tendenser, men der burdes imidlertid opereres med forskellige rejsetider på fredage i nordvestlig retning mod Husum Torv. Analysen af rejsetidsvariationen herover hverdagene er interessant, men den opfylder imidlertid ikke projektets formål med ønske om at analysere på rejsetiderne i de pågældende køreplaner. Til dette er der udviklet en metode, der statistisk sammenstiller de faktiske rejsetider med dem, der planmæssigt er langt ind i køreplanerne. Herved udregnes differencen imellem planlægningsmæssige og faktiske rejsetider, og ud fra middelværditest er det vurderet i hvor høj grad, der er forskel mellem disse. Da projektets hovedformål er en metodeudvikling, tages der kun udgangspunkt i delstrækningen Frederikssundsvej fra Nørrebro Station til Husum Torv på linie 5A. Afgræsningen skyldes, at der kun foretages en screening af linie 5A, og derved er resultaterne ikke målet i sig selv. Screeningen af delstrækningen på linie 5A viser, at rejsetiderne i køreplaner med fordel kan optimeres. Køreplanen kan og bør strammes op, ikke mindst i nordvestlig retning fra Nørrebro Station mod Husum Torv. I den modsatte retning mod Nørrebro Station er potentialet ikke så stort, og enkelte steder bør rejsetiden i køreplanen endda udvides. Trafikselskabet Movia får med metoden et redskab, de systematisk kan anvende, når der skal ændres eller udarbejdes nye køreplaner. Den udviklede metode til analyser af GPS-data, er enkel, forståelig og nem for køreplanlæggere at benytte. Det anbefales dog at udvælge en større tidsmæssig afgrænsning end den i projektet benyttede, hvilket vil medføre større pålidelighed til resultater af undersøgte linier. Det kan med fordel vælges at betragte de fire måneder oktober til november og januar til februar. Målet er 100 rejsetidsmålinger i hvert tidsrum i de pågældende dataudtræk.
SprogDansk
Udgivelsesdato2009
Antal sider110
Udgivende institutionInstitut for Samfundsudvikling og Planlægning
ID: 17689817