• Jan Rosenbjerg Albertsen
  • Henrik Sønderhold Larsen
Introduktion Sundhedsloven af oktober 2007 dikterer en række retningslinier for indhentning og videregivelse af oplysninger vedrørende patienter i kontakt med sundhedsvæsenet. I Danmark er der stor fokus på udnyttelse og genbrug af patientinformationer på tværs af diverse IT-systemer. Med denne rapport ønsker vi at undersøge, hvorvidt patientens retsstilling ef-terkommes under udførelse af databehandling i og på tværs af IT-systemerne. Patientens mulighed for at angive samtykke er forskelligt i forhold til, hvilke systemer der bruges. Patientens samtykke videreføres ikke når data udveksles imellem systemer. Konsekvenser af dette vil vi gerne undersøge. Desuden ønsker vi, at sætte fokus på en modificeret udgave af en undersøgelsesmetode, som ikke traditionelt anvendes indenfor sundhedsinformatikken. Metoder Empiriopsamlingen er foregået via triangulering. Der er anvendt en kombineret telefon/mail-interviewform til forundersøgelse af problemfeltet. Dette er efterfulgt af litteraturstudie, og hovedvægten på empiriopsamlingen er lagt på en modificeret udgave af et online fokusgruppeinterview – et kvalitativt diskussionsinterview, med syv diskussionsdeltagere. Hjemmesiden www.patientdatasikkerhed.dk er oprettet til formålet. Diskussionsinterviewet er meningskondenseret og der uddrages fire emner i informanternes diskussion: jura, etik, teknik samt organisation og ledelse. Disse emner er alle analyseret med baggrund i teorier om emnerne, og stillet op imod informanternes udtalelser. Konklusion På baggrund af vores analyse af de fire områder jura, etik, teknik samt organisation/ledelse, konkluderer vi, at - Den gældende lovgivning ikke er tilpasset den kliniske virkelighed, således at behandling af patienter har optimale betingelser. - Hensynet til patientens privacy er misforstået, hvis der skal gøre brug af data på tværs af IT-systemer i Danmark. - Patientens retstilling kan ikke understøttes fuldt ud i de IT-systemer der nuværende findes. - Både sundhedspersonalet, såvel som patienterne bør af ledelserne have klare retningslinier og standarder for, hvordan behandling af data i IT-systemer håndteres. - Patienter ”føres bag lyset”, idet de foregives, at have en retsstilling, der i alle IT-systemer reelt ikke kan praktiseres. Korrespondance Jan Rosenbjerg Albertsen janrosenbjerg@gmail.com Henrik Sønderholm Larsen henriksonderholm@gmail.com info@patiendatasikkerhed.dk Se mere på: www.patientdatasikkerhed.dk
SprogDansk
Udgivelsesdato2008
Antal sider102
Udgivende institutionMaster of Information Technology med specialisering i Sundhedsinformatik, Aalborg Universitet.
ID: 14394857