• Marianne Fiil Bisgaard Dahl
  • Sussi Bjerg Pedersen
  • Emma Steffin
4. semester, Folkesundhedsvidenskab, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Baggrund: Risikoen for type 2 diabetes er høj blandt borgere med lav socioøkonomisk status og anden
etnicitet end dansk. For at imødekomme dette har Tingbjerg Changing Diabetes iværksat et
sundhedsfremmende projekt med fokus på samskabelse mellem kommunale aktører, private aktører og
borgere i det socialt udsatte boligområde. Projektet har til formål at øge viden, kontekst, empowerment,
deltagelse og integration hos borgerne. Tillid i samskabelse kan reducere den sociale kompleksitet,
hvorfor dette anses som en relevant strategi, idet borgerne i et socialt udsat boligområde oplever højere
mistillid til samfundets systemer. På det grundlag ses det nødvendigt at fremme tillid mellem aktører
og borgere i samskabelse for dermed at forandre borgernes sundhedsadfærd.

Formål: Formålet med specialet er at undersøge oplevelsen af tillidsrelationen mellem aktører og
borgere i et socialt udsat boligområde samt identificere hvilke muligheder og begrænsninger dette har
for tillid i samskabelsen. Her opstilles der anbefalinger til hvordan aktørerne i samskabelsen kan fremme
tillid til borgerne.

Metode: Specialet tager afsæt i den filosofiske hermeneutiske videnskabsteoretiske position.
Metoderne omfatter en systematisk litteratursøgning og individuelle kvalitative interviews. Den
systematiske litteratursøgning har bidraget til at belyse borgernes perspektiv på tillid i samskabelsen.
De individuelle kvalitative interviews er foretaget med aktører i projektet i det socialt udsatte
boligområde, og søger at undersøge aktørernes oplevelser af tillid i samskabelsen. Niklas Luhmanns
systemteori anvendes som teoretisk referenceramme og inddrages i analysen med fokus på tillid. Ud fra
dette præsenteres specialets anbefalinger til aktørerne i samskabelsen ud fra Precede-proceed modellen.

Resultater: Tillidsrelationen er udfordret i det socialt udsatte boligområde grundet borgernes
sårbarhed. Dette begrænser rekrutteringen og fastholdelsen af borgerne i aktiviteterne i samskabelsen,
hvorfor lokalsamfundets ressourcer må anvendes til at skabe muligheder for opbygningen af en
tillidsrelation mellem aktører og borgere.

Konklusion: Specialets anbefalinger til aktørerne er: (1) Empowerment-model som inkluderende
pædagogisk tilgang, (2) Beslutningsproces i uforpligtende samråd og (3) Aktørerne som værende
faciliterende og støttende. Anbefalingerne er udviklet med formålet om at fremme tillidsrelationen
mellem borgere og aktørerne i samskabelsen med henblik på at forandre de socialt udsatte borgeres
sundhedsadfærd.
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2021
Antal sider127
Ekstern samarbejdspartnerSteno Diabetes Centers
. . .
Anden
ID: 413117808