• Mette Nymann Pedersen
4. semester, Naturgeografi (cand.tech.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
I Danmark findes omkring 65.000 km vandløb. Hvorvidt et vandløb har en god tilstand kan blandt andet afgøres på baggrund af dyrelivet i vandløbet. I dette projekt undersøges ørred, på grund af deres meget specifikke krav til levested. En selvreproducerende ørredbestand er en indikation på god økologisk tilstand i vandløbet. I Danmark er man i gang med at forbedre vores vandløb, men viden om hvordan forandringer i klimaet vil påvirke de enkelte vandløb, og deres tilstand er be-grænset.
Dette projekt tager udgangspunkt i vandløbet Kastbjerg Å, der har udløb i Mariager Fjord. Det un-dersøges først, hvorvidt der vil ske klimaforandringer omkring Kastbjerg Å, og i så fald hvordan forandringerne vil påvirke ørredhabitaterne. Undersøgelsen foretages med udgangspunkt i følgende hypotese: Ændringer i klimaet vil resultere i mindre gunstige fysiske betingelser for ørred i fremtiden.
Hypotesen undersøges ved at benytte en nedbørs-afstrømnings model (NAM), der er bias korrigeret med delta change metoden, til at simulere fremtidens klima på baggrund af historiske data. Der ud-føres en række klimasimuleringer, der gennemføres med forskellige klimamodeller, således at va-riationen i fremtidsestimeringerne undersøges. Fremtidsestimaterne analyseres i forhold til historiske data fra Kastbjerg Å. For at estimere om fremtidens klima vil betyde mindre ørredhabitater, benyttes habitatmodellen CASiMiR, til at vurdere hvordan ørredhabitaterne ændres ved forskellige vandføringer, i en delstrækning af vandløbet nær udløbet.
Klimaestimeringerne udarbejdet på baggrund af 11 klimamodeller viste en stor variation, og der er således stor usikkerhed om hvordan det fremtidige klima forventes at blive, og dermed også hvor-vidt de egnede ørredhabitater vil blive mindre i fremtiden. Hvis fremtiden bliver som projekteret af klimamodel ARPEGE-RM5.1, vil ændringerne i middelvandføringen betyde mindre habitatarealer for yngel og voksen ørred, og lidt større arealer for juvenil. Skulle fremtiden til gengæld følge ECHAM5-REMO eller ECHAM5-HIRHAM4 vil det betyde mindre habitatarealer ved middelvandføringen for juvenil ørred og større habitatarealer for yngel og voksen ørred.
SprogDansk
Udgivelsesdato5 jan. 2016
Antal sider62
ID: 225186405