Nytænkning i byplanlægningen: Frederikshavns forvandling

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Hans Peter Therkildsen
4. semester, Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Denne rapport omhandler aktuelle forandringsprocesser i kommunernes by-planlægning og hvordan disse nye strømninger kan forklares i forhold til gene-relle samfundstendenser. Rapportens konklusioner bygger primært på empiri indsamlet i Frederikshavn. Det har ledt frem til følgende forståelse af forandrin-gerne i Frederikshavns planlægning. Nytænkningen i planlægningen er i vid ud-strækning et udtryk for generelle tendenser til et skifte fra government til go-vernance i et fragmenteret, differentieret og komplekst samfund. Frederikshavn har dog i praksis udviklet sin egen innovative tilgang til planlægningen, hvor helhedsplaner er afløst af løbende scenariediskussioner og fokus på processer, hvor målet er afklaring af udfordringer og ambitioner. I den konkrete udførelse af planlægningen benyttes projektorienteret planlægning samt selektiv og stra-tegisk involvering af aktører. Indledningsvis i rapporten påvises der en række tegn på forandring og nytænk-ning i såvel det formelle plansystem som i kommunernes praksis. Det leder frem til formuleringen af den endelige problemstilling, der består af de to ho-vedspørgsmål: 1. Hvilke forandringsprocesser kan identificeres i kommunernes byplanlægning og hvordan udmønter det sig i konkrete planer og planproces-ser? 2. Hvad er forandringsprocesserne i kommunernes byplanlægning et ud-tryk for? Problemformulering søges besvaret ved hjælp af et casestudie af Frederiks-havn, der befinder sig i en forvandlingsproces ”Fra værftsby til værtsby”. Derfor er byen relevant at beskæftige sig med i et forandringsperspektiv. Casestudiet består af tre dele, hvor den første del er deskriptiv og redegør for historiske og strukturelle forhold i Frederikshavn. Den anden del indeholder projektets empi-ri, der er indsamlet gennem syv interviews af centrale aktører i Frederikshavn Kommune. I den tredje del af analysen kobles resultaterne fra empiridelen med teoretiske forklaringer og fortolkninger.
SprogDansk
Udgivelsesdato2007
Antal sider166
Udgivende institutionInstitut for Samfundsudvkling og Planlægning, Aalborg Universitet
ID: 12533604