Neoliberalisternes paradis - Velfærdens forbandelse

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Thomas Overholt Hansen
  • Stine Borup Christensen
  • Mikkel Dahlqvist
4. semester, Kommunikation, Kandidat (Kandidatuddannelse)
I dette speciale ønsker vi at problematisere den tiltagende neoliberale reformpolitik, der siden 1980’erne har styret de offentlige sektorer i den vestlige verden, og som går under samlebetegnelse ’new public management’ (NPM). Hensigten med specialet er imidlertid ikke blot at problematisere på papir, men også at bidrage med et aktivt ”slag” i de nuværende og fremtidige forsøg på en bekæmpelse af NPM-projektet. Specialet er derfor anlagt som et aktionsforskningsprojekt, hvor vi er indgået i et konkret samarbejde og en alliance med det danske, politiske parti, Det Radikale Venstre. Formålet med samarbejdet og alliancen er at ruste Det Radikale Venstre i deres forsøg på at gennemføre en kommunikativ modmagt i mod den tiltagende NPM-tendens. Dette forsøg på at ruste Det Radikale Venstre foregår i to etaper Første etape foretages dels ved hjælp af en række analyser af NPM-projektets modsætningsfyldte indhold og den mere eller mindre bevidste diskursive sløring heraf, og dels ved hjælp af analyser af Det Radikale Venstres hidtidige forsøg på at forvalte en kommunikativ modmagt i forhold hertil samt de mulige begrænsninger og modsætninger heri. Med troen på værdien af en immanent kritik fremanalyserer vi, ud fra en kritisk erkendelsesinteresse inspireret af Max Horkheimer, således indledningsvis de iboende modsætninger, som NPM-projektet er præget af. Herunder søger vi at påvise, at der er en lang række modsætninger mellem det, NPM-projektet giver sig ud for at være, og det, det i virkeligheden er. Derudover gør vi, ved at sætte Christopher Hood og Michael Jacksons NPM-optik op imod John B. Thompsons ideologikritik, det klart, at fortalerne af projektet har gjort brug af ideologiske strategier i deres forsøg på at dække over NPM projektets modsætningsfyldte natur. I den forbindelse illustrerer vi blandt andet, hvordan NPM-reformer udlægges som afbureaukratiseringsreformer, selvom de i virkeligheden virker bureaukratiserende. Og vi viser også, hvordan NPM-projektet udlægges som velfærdsskabende, selvom det i virkeligheden virker velfærdsafviklende. Herefter følger en analyse af Det Radikale Venstres politiske og kommunikative fundament i forhold til at bekrige den neoliberale NPM-tendens. Her fremfører vi først og fremmest en immanent kritik af Det Radikale Venstres politiske fundament i forhold til at bekrige NPM-projektet. Vi illustrerer blandt andet, at partiets kommunikation af og til kolliderer med de idealer, de selv fremhæver som styrende for partiets politik. Partiet kommer blandt andet ved flere lejligheder til at gå med på den neoliberale diskurs, som de åbent erklærer, at de vil bekrige. I analysen sætter vi også fokus på de radikales kommunikative formåen og illustrerer, hvordan partiets ensidige målgruppeorientering mod den offentlige sektors medarbejdere kan ses som en hæmsko for partiets muligheder for at få succes med bekrigelsen af NPM-projektet. Den danske velfærdsmodel nyder stor opbakning hos den brede vælgerskare, og derfor kritiserer vi blandt andet partiet for at være uambitiøse i dets målsætning ved kun at drage en appel til medarbejderne i den offentlige sektor. Anden etape består dels af udarbejdelsen af et bud på en overordnet kontrastrategi, dels af udarbejdelsen af en række kreative forslag til, hvordan partiet kan iværksætte et modangreb på NPM-projektet. Et ”bud” og nogle forslag, der forankres i de hidtidigt foretagne analyser, og i nye analyser af en række forbilleder af effektive og ideelle former for mediebrug og genrebestemte virkemidler. På baggrund af for-billedeanalyserne bekender vi os således til et kommunikativt ideal om; (1) at lade de konkrete forslag være nogle, der inddrager og tilfører offentligheden læring gennem interaktive og sociale medier og (2) til en tro på den satiriske genre, der gennem karikering og udstilling gør det muligt at påpege NPM-projektets instrumentelle og modsætningsfyldte natur over for offentligheden. Idealer og en tro, som virker styrende for de fremsatte forslag. Endeligt indeholder specialet en afsluttende refleksion samt to supplerende analyser, der er vedlagt som appendiks til specialet.
SprogDansk
Udgivelsesdato2009
Antal sider238
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 17979734