Naturkvalitet - Trin for trin: Synergieffekt indenfor dansk naturforvaltning

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Lis Nowak
Denne rapport tager udgangspunkt i de muligheder, som der åbnes op for i forbindelse med udarbejdelsen af vand- og naturplaner, samt heraf følgende handleplaner. Med dette for øje søges udarbejdet en ”trin for trin”-guide mod bedre naturkvalitet i det åbne land henvendt til de danske kommuner. Baggrunden for, at udarbejde en sådan guide, er en oplevelse af, at arbejdet for naturkvalitet i Danmark i dag foregår for langsomt og for uambitiøst i forhold til de internationale målsætninger og ikke mindst i forhold til Danmarks ønskede status som forgangsland. På denne baggrund opstilles problemformuleringen, som efterfølgende er styrende for rapporten: Hvorledes kan en bæredygtig planlægning af det åbne land i forbindelse med vand- og naturplanernes udarbejdelse og implementering koordineres med udgangspunkt i en bred naturkvalitetsopfattelse? Besvarelsen heraf, der består af en ”trin for trin”-guide, samt en refleksion over dennes muligheder for succesfuld implementering, baseres på tre delelementer beskrevet i rapportens tre dele. I første del lægges der vægt på hvad natur og naturkvalitet er, samt ikke mindst hvad det indebærer, at vi som individuelle mennesker og som samfund, stræber efter kvalitetsbegreberne; Det gode liv og Bæredygtighed. Hernæst dykkes jeg ned i de naturhensyn, der tages i dansk naturpolitik og her betragter, hvorledes disse har udviklet sig tilbage fra 2001, hvor Wilhjelmudvalget slog fast, at dansk natur aldrig har haft det værre. Sidste del af trekløveret er en analyse af den nuværende forvaltning af dansk natur, og hvorledes implementeringen af internationale og nationale krav, samt den almene danskers krav til dansk natur forvaltes i praksis. Resultatet af disse analyser er dels en bedre forståelse af, hvorfor vi handler som vi gør, men vigtigst giver analyserne indblik i hvilke effektive tiltag, der er gjort mod at opnå højere naturkvalitet, hvilke forslag som endnu ikke er implementeret i virkeligheden og ikke mindst på hvilke områder, der skal gøres en indsats. Igennem rapporten konkluderes det, at overordnede planer, der virker strukturerende, klare udmeldinger fra stat og miljøcentre, samt et bedre samarbejde på tværs af fagligheder og grupperinger er nøgleord i forhold til at opnå en højere grad af naturkvalitet i det åbne land.
SprogDansk
Udgivelsesdato2008
Antal sider136
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 14458682