• Martin Korgaard
  • Anna Sandmann Pedersen
  • Karina Thaarup Rasmussen
4. semester, Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dansk lovgivning er blevet kritiseret for ikke i tilstrækkelig grad at have implementeret forplig-telserne i fugle- og habitatdirek-tivet. Sigtet med dette projekt er derfor at belyse, hvorvidt der er hold i denne kritik. For at belyse, hvorvidt det danske regelsæt er i stand til at yde en tilstrækkelig beskyttelse af et internationalt beskyttelsesområde, tages udgangs-punkt i en konkret naturgenopret-ningssag i Gråsten Nor på Ærø, der er udpeget som beskyt-telsesområde iht. fugle- og habitatdirektiverne. For at bestemme, hvilke forpligtelser de EU-retlige naturbeskyttelsesdirektiver pålægger Danmark, foretages en analyse af fugle- og habitatdirek-tivernes restriktioner, herunder rækkevidden af disse i forhold til de nationale lovgivninger. Analysen afgrænses til at omhandle direkti-vernes områdebeskyttende bestemmel-ser. På baggrund af de EU-retlige forpligtelser foretages en analyse af de områdebeskyttende bestemmelser i habitatbekendtgørelsen, naturbe-skyttelsesloven, planloven, skov-loven og jagtloven. Herudover belyses en række virkemidler, som de offentlige myndigheder kan benyt-te ift. gennemførelsen af natur-forvaltningsprojekter i forbindelse med overholdelse af de EU-retlige forpligtelser.Projektets konklusion ssmmenstiller de to analyser for herigennem at afklare, hvorvidt der rent faktisk er mangler i dansk lovgivning ift. de EU-retlige forpligtelser, samt det eventuelle omfang af disse. Disse konklusioner anvendes til at kaste lys over den konkrete sag på Ærø.
SprogDansk
Udgivelsesdato2003
Antal sider192
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 6144541