• Simon Kamp Danielsen
4. semester, Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Projektet anvender en multikriterieanalyse til at identificere naturgenopretningsområder i Vordingborg Kommune. Først præsenteres baggrund for naturbeskyttede arealer, miljøordninger i landbruget og ekstensive landbrugsarealer. Herefter behandles teori for naturforvaltning, landskabsstrukturer og multikriterieanalyse. I dataafsnittet beskrives de enkelte datasæt som er anvendt i analysen, foruden deres præcision og usikkerhed. Metodisk er data klassificeret som faktorer og begrænsninger i et raster, hvor faktorerne værdisættes med den parvise sammenligningsmetode. Herefter vurderes boolsk egnede områder ud fra den vægtede lineare kombinationsmetode. Endeligt kombineres data i en multikriterie-evaluering. De højest egnede celler udvælges, og evalueres med henholdsvis en kvadrat- og nærheds-analyse. Der anbefa-les ikke et specifikt områdes egnethed som natur, da dette er op til beslutningstagere at afgøre. Analysens resultat har en høj grad af usikkerhed, da præcisionen for data er lav. Dette gør resultatet svært at sammenligne og anvende direkte i forvaltningen. Hermed diskuteres usikkerheden på resultatet i henhold til vægtning og værdisætningen i analysen, og multikriterieanalysens potentielle anvendelse som beslutningsstøtteværktøj. Endelig perspektiveres over en fremtidig simplificering af multikriterieanalysen som metode, da det kan gøre den bredt anvendelig som beslutningsstøtteværktøj.
SprogDansk
Udgivelsesdato1 okt. 2012
Antal sider81
ID: 68776075