• Merete Dons Hørlück
  • Christian Winde Pedersen
4. semester, Vand og Miljø (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Afgangsprojektet omhandler en analyse af de hydrogeologiske og stoftransport parametre, som er bestemmende for, hvorledes strømninger og stoftransport forekommer i opsprækket kalk. Analysen tager udgangspunkt i en foretaget grundvandsbeskyttelse for nitrat af Aalborg Forsyning, Vand A/S' kildeplads i Drastrup, hvor der nu, et årti efter den foretagede beskyttelse, stadig ikke ses en effekt på kvaliteten af det indvundne vand. Til udførelsen af analysen foretages tre forsøg, strømningsforsøg på lille, mellem og stor skala og stoftransportforsøg på mellem og stor skala.Ved strømningsforsøget på lille skala bestemmes en middel hydraulisk ledningsevne til 5,2E-3 m/s og en middel total porøsitet til 0,44 cm^3 porer/cm^3 jord for seks intakt kalkprøver.Ved strømnings- og stoftransportforsøget på mellem skala findes en hydraulisk ledningsevne til 2,6E-5 m/s, en effektiv porøsitet til 0,03 cm^3 porer/cm^3 jord og at dispersionen er lille. På baggrund af målte gennembrudskurver for klorid findes det, at kloriden tilbageholdes med op til en faktor 11 i forhold til vandets transporttid, forårsaget af udvekslingen mellem sprækker og matrice. Ved modellering med tre forsimplede metoder af målte gennembrudskurver findes det, at ingen af metoderne beskriver transporten tilstrækkelig korrekt til at kunne eftervise kurverne fuldstændigt. Det vurderes, at en numerisk sorptionsmodel er den mest anvendelige.Ved strømnings- og stoftransportforsøget på stor skala bestemmes via modellering af gennembrudskurver en hydraulisk ledningsevne til 1,1E-3 m/s og en effektiv porøsitet til 0,014 cm^3 porer/cm^3 jord.Med dette udgangspunkt opsættes en 3D grundvandsmodel for Drastrup, hvorudfra det vurderes, at grundvandsbeskyttelsen vil bevirke, at nitratkoncentrationen i magasinet vil være under grænseværdien om 100 - 200 år fra 1994.
SprogDansk
Udgivelsesdato8 jun. 2012
Antal sider146
ID: 63636349