• Emil Hostrup Sørensen
6. semester (Bachelorprojekt), Byggeri og Anlæg (Bygge- og anlægskonstruktion), Bachelor (Bacheloruddannelse)
Dette projekt handler om byggeriet af Mar-kusgården, som er et plejecenter for ældre,der blev opført 2021 i Aalborg. Markusgår-den er opført som et betonelement-byggeri.I dette projekt udarbejdes et revideret kon-struktionsforslag, hvor opbygningen af Mar-kusgårdens vil afvige fra den opførte kon-struktion. I stedet for at udføre den øver-ste etage i beton, vil dette projekt udarbej-de et forslag til at opføre den øverste eta-ge på markusgården, som en stålkonstruk-tion. I forhold hertil vil projektet undersøgehvordan Markusgårdens øverste etage mo-duleres og dimensioneres som en stålkon-struktionen, samt hvordan konstruktioner-ne dimensioneres således, at der opnås sik-re konstruktioner (BGT og AGT). Derforomfatter projektet en vurdering af statiskevirkemåder for konstruktionerne og relevan-te lastkombinationer. Herudover opbyggesen 3D model for det udarbejdede konstruk-tionsforslag, der efterfølgende eftervises forudvalgte konstruktionsdele.
SprogDansk
Udgivelsesdato14 jan. 2022
Antal sider111
ID: 458952685