Mangelsvurderingen i internationale løsørekontrakter

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Katja Quist Kristensen
4. semester, Jura, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Formålet med nærværende speciale er at undersøge retsgrundlaget for mangelsvurderingen i internationale løsørekontrakter efter den internationale købelov (CISG), og i den forbindelse også at klarlægge eventuelle uklarheder der er forbundet med retsgrundlaget. Specialet er derfor baseret på reglerne om varernes kontraktmæssighed i den internationale købelov.

Specialet anvender den retsdogmatiske metode og søger at tydeliggøre den nugældende retstilstand, de lege lata, vedrørende mangelsvurderingen i internationale løsørekontrakter. Det stillede forskningsspørgsmål søges besvaret ved anvendelse af en fortolkning af den engelske autentiske ordlyd af den internationale købelov, relevante forarbejder til den internationale købelov, litteratur og i særdeleshed international retspraksis. Det skal dog bemærkes, at der er en særlig risiko for fortolkningsfejl ved anvendelse af international retspraksis.

Mangelsvurderingen efter den internationale købelov er i hovedtræk reguleret af Artikel 35, men også lovens generelle fortolkningsbestemmelser såsom Artikel 7, Artikel 8 og Artikel 9, udgør en essentiel del af det relevante retsgrundlag, da disse bestemmelser har direkte eller indirekte betydning for fortolkningen og anvendelsen af Artikel 35.

Artikel 35 indeholder overordnet tre forskellige bestemmelser der alle relaterer sig til mangelsvurderingen. Specialet vil undersøge disse bestemmelser særskilt med inddragelse af betydningen af den internationale købelovs generelle fortolkningsbestemmelser. Først undersøges det kontraktuelle retsgrundlag i medfør af Artikel 35(1) for varernes kontraktmæssighed og særlig vægt lægges på forskellen mellem aftalens udtrykkeligt fastsatte krav og aftalens indirekte fastsatte krav. Dernæst undersøges Artikel 35(2) som indeholder udfyldende retsregler for varernes kontraktmæssighed, som finder anvendelse ved manglende eller uklar aftale. Specialet tilsigter at klarlægge samspillet mellem de to bestemmelser samt relevansen af at adskille de to bestemmelser. Slutteligt vil specialet undersøge hvorledes andre faktorer såsom køberens kendskab til mangler efter Artikel 35(3) og bevisbyrderegler spiller ind i relation til retsgrundlaget for mangelsvurderingen. Overordnet set belyser specialet det gældende retsgrundlag for mangelsvurderingen samt på hvilke områder retstilstanden vedrørende varernes kontraktmæssighed i internationale løsørekontrakter er uklar og som dermed kan besværliggøre parternes navigering af retsgrundlaget.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato1 jun. 2021
Antal sider76
ID: 413463236