• Iben Meldgaard Andersen
4. semester, Informationsarkitektur, Kandidat (Kandidatuddannelse)
En spirende tendens i relation til anvendelsen af sociale medier på forskellige uddan- nelsesniveauer er observeret. Grundet Facebooks popularitet burger nogle skoler Facebook i deres daglige undervisningspraksis. Denne rapport analyserer denne prak- sis i relation til designet af Facebooks Informationsarkitektur. Et design der i høj grad er baseret på personaliseringsprocesser, interaktion og burgergenereret metadata i form a tags. En videre analyse baseret på Persuasiv Teknologi belyser endvidere kommunikative processer mellem elever og lærere faciliteret af Facebook. Dette indbefatter simulationer af fysiske miljøer samt grader af åbne og private fora. Pæda- gogiske og psykologiske teorier anvendes til at diskutere persuasive teknikker i for- bindelse med undervisning af elever på folkeskoleniveau, herunder behaviorisme kontra indre motivation.
Til at undersøge om de analytiske resultater understøtter elever og læreres opfattelser af deres egen anvendelse af Facebook, er der blevet udført kvalitative workshops. Disse workshops funktion er at frembringe viden, som deltagerne ikke tidligere har givet udtryk for og som ikke har været mulig at aflæse igennem observationer og analyser. Resultater fra analyser og workshops er løbende holdt op imod eksisterende data indsamlet igennem tidligere forskning inden for feltet relateret til læring og sociale medier.
Til sidst er 10 forslag til re-design af fremtidige og eksisterende undervisningsplat- forme præsenteret. Disse forslag er opbygget omkring de analytiske fund samt work- shopresultater.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato2 jun. 2014
Antal sider67
ID: 198411448