Ledelse af flytning af uddannelsesinstitutioner

Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  • Jens Norup Simonsen
Dannelsen af professionshøjskoler i Danmark i 2008 har medført, at de fleste professionshøjskoler samler deres uddannelsesaktiviteter i større campusmiljøer. Dannelsen af store campusser betyder, at mange uddannelser skal flytte fra et sted til et andet. De mange flytninger betyder forstyrrelser i dagligdagen, men de betyder også forbedringer hvad angår eksempelvis studiemiljø. VIA University College, Campus Horsens skal sandsynligvis flytte til en anden beliggenhed. Formålet med dette projekt er at rådgive ledelsen af campus Horsens i hvordan flytningen kan gennemføres med succes. Jeg undersøger derfor følgende:

Hvad er ledelsens vigtigste opmærksomhedspunkter i forhold til medarbejderne, hvis flytning af uddannelser skal blive en succes?
Er der nogen faldgruber, som ledelsen skal være opmærksom på?

For at svare på problemformuleringen gennemfører jeg semistrukturerede interviews med ledere, der allerede har gennemført en eller flere flytninger, og jeg inddrager en undersøgelse, hvor jeg i 2014 spurgte medarbejderne i Campus Horsens om forskellige forhold om det at skulle flytte. Jeg spurgte blandt andet til om medarbejderne mener der er flere fordele forbundet ved at flytte, end der er ved ikke at flytte.
Igennem projektet har jeg inddraget forskellige teorier, hvor det har været relevant. Der er blevet arbejdet adaptivt med teorien forstået på den måde, at teorien har beriget empirien og omvendt.
Jeg er gennem analyse af undersøgelser og teori nået frem til følgende hovedkonklusioner:
Hvis en flytning skal blive en succes er der følgende ledelsesmæssige opmærksomhedspunkter:
- Tidlig og reel medarbejderinvolvering er nødvendig
- Kommunikation og dialog er vigtig gennem hele processen
- Der skal være god tid til processen
- Der vil være modstand mod beslutningen, som ledelsen skal forholde sig til
- Kulturelle forhold kan have betydning for hvorfor der opleves modstand
Endelig er det et opmærksomhedspunkt, hvilken form for proces, der vælges, når flytningen skal gennemføres. Jeg identificerer blandt respondenterne to former for processer:
- En lineær proces inspireret af John Kotter
- En ikke-lineær proces inspireret af Edgar Schein
I projektet identificeres endvidere en række faldgruber, der alle mere eller mindre har med ovenstående opmærksomhedspunkter at gøre.
SpecialiseringsretningStrategi og Ledelse
SprogDansk
Udgivelsesdato11 jun. 2015
Antal sider76
ID: 214026998