• Hanne Hartmann
Dette masterprojekt tager udgangspunk i det danske offentlige sundhedsvæsen med særligt fokus på det nordjyske sygehusvæsen, hvor der, i forbindelse med etablering og bygning af et nyt universitetssygehus, er sat fokus på modernisering af den nuværende og kommende ledelsesstruktur. I den forbindelse har den amerikanske ledelsesmodel Leadership Pipeline, som er udviklet til private organisationer, vagt stor interesse.
Formålet med denne undersøgelse er derfor at undersøge, hvorvidt Leadership Pipeline kan anvendes som ledelsesmodel for klinisk ledelse indenfor det offentlige sygehusvæsen i Region Nordjylland.
Projektets metode baserer sig på udvalgt litteratur om aktuelle ledelses- og organisationsteorier, herunder en introduktion til ledelsestænkningen bag Leadership Pipeline, og en empirisk og kvalitativ undersøgelse med fem fokusgruppeinterviews af medarbejdere og ledere på forskellige ledelsesniveauer i det nordjyske hospitalsvæsen.
De empiriske data tager afsæt i en fænomenologisk og hermeneutisk referenceramme, hvor de efterfølgende er bearbejdet, kodet og kategoriseret til i alt fire kategorier, der danner rammen for analyse og diskussion i forhold til projektets problemstilling og den udvalgte teori.
Fundene i denne undersøgelse tyder på, at Leadership Pipeline, som generel ledelsesmodel, vil være anvendelig for klinisk ledelse i det offentlige nordjyske sygehusvæsen. Undersøgelsen peger desuden på, at modellens anvendelighed vil være betinget af en udvidelse og tilpasning af de beskrevne ledelseskompetencer, for at kunne indfange og nuancere den specifikke og komplekse ledelsespraksis, som er den offentlige leders vilkår, at skulle navigere indenfor på de forskellige ledelsesniveauer i det offentlige sygehusvæsen.
SprogDansk
Udgivelsesdato4 jan. 2012
Antal sider48
ID: 58555239