• Bo Mørkbak Elefsen
  • Lars Haagensen
  • Joan Schou Berentzen
4. semester, Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Arealanvendelsen i landzonen er i dag omfattet af flere interesser end for bare 20 år siden, hvor landzonen primært var forbeholdt landbrugserhvervet. I dag har natur og miljøinteresserne fået en gradvis større indflydelse på arealanvendelsen samtidig med, at der er åbnet mere op for bosætning og erhverv i landzonen. Denne udvikling har, specielt indenfor de sidste par år, be-tydet at landbruget har fået mere konkurrence om arealerne end tidligere, i kraft af natur- og miljøinteressernes intensivering i landzonen. Konkurrencen har skærpet opmærksomheden på en optimal og fair regulering af henholdsvis benyttelsen og beskyttelsen af landzonearealerne. Projektet sigter på at undersøge om plan- og reguleringssystemet kan håndtere den fremtidige lokalisering af husdyrproduktionen i landzonen i forhold til natur, miljø og nabohensyn, såle-des at husdyrproduktionen lokaliseres hensigtsmæssigt i forhold til disse interesser. Derudover har landbrug, natur, miljø og nabohensyn også været igennem en stor lovgivningsmæssig forandring inden for det sidste år, hvorfor sigtet også er at undersøge om problematikken i landzonen formindskes eller skærpes ved den nye lovgivning indenfor emneområdet. Hermed er grunden lagt for at belyse plan- og reguleringssystemet varetagelse og håndtering af arealinteresserne landbrug, natur, miljø og nabohensyn gennem analysen. Grundlaget for ana-lysen vil være den nuværende, den netop vedtagne samt den fremtidige lovgivning indenfor de enkelte interesseområder.
SprogDansk
Udgivelsesdato2004
Antal sider247
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 6143893