Landbrugserhvervet i den kommunale planlægning

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Stine Sloth Nikolajsen
  • Line Sæderup
4. semester, Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette projekt omhandler landbrugserhvervet i kommune-planlægning, og fokuserer på kommunernes varetagelse af udpegningsopgaverne vedrørende særlig værdifulde land-brugsområder, arealer til fælles biogasanlæg og arealer til lokalisering af driftsanlæg og driftsbygninger på store husdyrbrug. Igennem foranalysen der omhandler disse for kommunerne nye planlægningsopgaver, fremgår det, at der er en væsentlig usikkerhed omkring varetagelsen af udpegningsopgaverne, især vedrørende SVL-områder og arealer til store husdyrbrug. Dette leder frem til problemformuleringen:
Hvordan fungerer kommunernes sikring af de statslige mål for landbruget igennem udpegninger i kommuneplanlægning?
For at svare på dette blev der foretaget fire delanalyser. Den første delanalyse drejer sig om at belyse de statslige mål for landbrugsområdet. Den anden delanalyse belyser, hvorledes udpegninger vedrørende landbruget tidligere har fungeret. Den tredje omhandler den forventede effekt af udpegningerne, der belyses ved inddragelse af interessenter. Den sidste analyse søger, blandt andet igennem inddragelse af interessenter, at klarlægge, hvorvidt det er muligt at nå de statslige mål gennem udpegning af landbrugsarealer. Resul-taterne af de enkelte analyser sammenholdes med henblik på at identificere væsentlige barrierer for implementeringen af de statslige mål for landbrugsområdet. Til strukturering af analyserne anvendes implementeringsteori med udgangs-punkt i Søren Winters integrerede implementeringsmodel.

Problemformuleringen besvares således på baggrund af sammenfatning af de fire delkonklusioner og består af en identificering af 11 implementeringsbarrierer, der således kan hæmme realiseringen af de statslige mål for landbruget.
SprogDansk
Udgivelsesdato7 jun. 2012
Antal sider124
ID: 63624935