• Julie Svejdal
4. semester, Socialt Arbejde, Kandidat (Kandidatuddannelse)

Dette projekt har til formål at undersøge, hvilken rolle den frivillige sociale indsats spiller i arbejdet med psykisk sårbare unge i alderen 18-35 år. Den frivillige indsats er repræsenteret ved den social frivillige forening, Læseforeningen, der arbejder i krydsfeltet mellem litteratur, mental sundhedsfremme og socialt udviklingsarbejde, hvor de skaber læsefællesskaber for en række socialt udsatte grupper.
For at belyse ovenstående har jeg benyttet mig af den socialkonstruktivistiske videnskabstradition samt foretaget en række interviews med repræsentanter fra målgruppen og medarbejdere fra Læseforeningen.
Projektet indeholder fire analyseafsnit, som hver belyser forskellige aspekter i forhold til Læseforeningens indsats. Indledningsvist behandles den måde, hvorpå “Den psykisk sårbare unge” er opstået som social kategori i vores samfund, hvordan det frivillige sociale arbejde stiller sig i forhold til denne kategorisering, samt hvordan målgruppen agerer og påvirkes med udgangspunkt i denne kategorisering.
Efterfølgende undersøges, hvilke gruppedynamikker der kan identificeres i læsegruppefællesskabet, samt hvordan gruppedeltagerne udgør en ressource for hinanden. Heraf gør særligt tre dynamikker sig gældende: anerkendelse, afstigmatisering og empowerment.
En del af empowermentprocesserne behandles særskilt i tredje analyseafsnit, hvor omdrejningspunktet er Læseforeningens aktiviteter. Heri tydeliggøres det, hvordan aktiviteterne i foreningen udspringer af et empowermentperspektiv, hvorfor talrige empowermentprocesser kan identificeres på forskellige niveauer.
Slutteligt belyses, hvorledes den frivillige indsats divergerer fra den offentlige indsats, som tilbydes målgruppen. Dette med udgangspunkt i informanternes egne beretninger herom.
Med udgangspunkt i ovenstående belysning konkluderes det, at den frivillige sociale indsats, repræsenteret ved Læseforeningen, spiller en vigtig rolle i indsatsen overfor målgruppen af psykisk sårbare unge. Dette skyldes, at den udgør et betydningsfuldt supplement for den del af målgruppen, der benytter sig af Læseforeningens tilbud. Ydermere bliver Læseforeningens tilbud i nogle tilfælde den eneste indsats, hvorfor denne bliver endnu vigtigere.
SprogDansk
Udgivelsesdato2021
Antal sider78
Ekstern samarbejdspartnerLæseforeningen
Helene Forsberg helene@laeseforenigen.dk
Informantgruppe
ID: 413372279