• Casper Aagaard Nielsen
  • Jakob Lyng Rahbek Bremholm Steensig
  • Lars Levin
Danskfaget i folkeskolen er traditionelt set et fag, der har hovedvægten af undervisningen på tekstarbejde og skal understøtte elevens læse- og skrivefærdigheder. Målet med denne Design-Based Research undersøgelse er at undersøge, hvordan man kan skabe et didaktisk design igennem flere iterationer, hvor målet er at fremme elevens motivation for at arbejde med mundtlige tekster ved brug af teknologi. Med udgangspunkt i pragmatisk læringsteori og teorien omkring selvbestemmelse fører det os frem til fem designprincipper for et didaktisk design indenfor mundtlighed i danskfaget. Forskningsmetoden, der er valgt, baserer sig på principper, der er afledt af designbaseret forskning, hvor vi gennem afprøvning af et didaktisk design og efterfølgende analyse af interview og spørgeskemaundersøgelser søger at videreudvikle designet og kvalificere samt udlede nye designprincipper. Designprincipperne afprøves med to iterationer på to folkeskoler med elever fra 6. klassetrin.
Undersøgelsen viser, at eleverne generelt oplever stor motivation i arbejdet med lydfortællinger. Det er især det selvstændige arbejde omkring indtaling og redigering, der engagerer eleverne. I undersøgelsen ser vi også, at eleverne generelt har svært ved at give hinanden feedback, og at eleverne kan have gavn af begreber og fokuspunkter at støtte sig til, når de skal give hinanden feedback.
Undersøgelsens konklusion er, at eleverne motiveres af at producere egne lydfortællinger, men faktorer såsom graden af valgfrihed, forløbets progression og kvaliteten af det dialogiske samspil mellem lærer og elever kan have mindst lige så stor betydning
SprogDansk
Udgivelsesdato2 jun. 2021
Antal sider81
ID: 413527261