Kvalitetsundersøgelse af GNSS RTK-måling

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Mikael Jensen
  • Regitze Steenfeldt
4. semester, Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
I projektet bliver der lavet en kvalitetsun-dersøgelse af GNSS RTK-måling. Foranalysen belyser, hvordan GNSS RTK fungerer og der ses på hvilke kommerciel-le RTK-tjenester, der er i Danmark. Ved interview med tre landinspektører belyses deres brug af GNSS RTK-måling, samt håb for fremtidige anvendelsesmulighe-der. I projektets hovedanalyse tages der ud-gangspunkt i fire problemstillinger. For det første undersøges, hvor mange epoker en GNSS-måling skal bestå af. Det findes at 10 epoker er det optimale for en må-ling. For det andet undersøges, hvilken indfly-delse afstanden til nærmeste referencesta-tion har på præcisionen, når der anvendes kommercielle RTK-tjenester. Alle RTK-tjenesterne blev påvirket af afstanden i større eller mindre grad. Det blev fundet, at SpiderNet er bedst ved korte afstande. GPSnet.dk med GPS er bedst i planen fra 7 km, og GPSnet.dk med GPS/GLONASS er bedst i koten fra 3 km. For det tredje undersøges præcisionen ved måling med GPS eller GPS/GLONASS med egen basestation. Målingerne blev ikke bedre ved at bruge GPS/GLONASS. Fordelen ved at anvende egen basestation frem for en kommerciel RTK-tjeneste er, at de korte afstande giver en bedre præci-sion. Til sidst undersøges om initialiseringsti-den påvirkes af RTK-tjenesten og/eller afstanden til referencestationen. GPS Re-ferencen er den eneste, hvor tiden steg med afstanden. Desuden var GPS Refe-rencen langsomst og GPSnet.dk hurtigst, dog var forskellen beskeden.
SprogDansk
Udgivelsesdato2008
Antal sider117
Udgivende institutionAAU
EmneordGNSS, RTK, GPS, GLONASS
ID: 14459816