• Nils Krister Olof Ripadal
4. semester, Folkesundhedsvidenskab, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Resume´ Titel: Kvalitativ studie af Methicillin resistent Staphyloccocus aureus (MRSA) positives oplevelser af sundhedsvæsenet ved indlæggelse på hospital Periode: 1. februar 2016 – 1. Juni 2016 Udarbejdet af: Krister Ripadal, 4. Semester, Folkesundhedsvidenskab Vejleder: Claus Dalsgaard Hansen Baggrund: Antibiotikaresistente bakterier udgør globalt en stigende trussel mod folkesundheden. MRSA er gennem de senere år øget eksplosivt i Danmark. For at undgå smittespredning med MRSA, har Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut, udpeget en risikogruppe indenfor et erhverv, med hertil risiko for utilsigtede konsekvenser. Overholdelse af infektionshygiejniske retningslinjer er centrale for kvaliteten af pleje og patientsikkerhed i sundhedsvæsenet. Personer positive med Methicillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) beskriver utilstrækkelig støtte og uprofessionel adfærd blandt sundhedspersonale. Dette interview fokuseres der på MRSA-positive, og deres oplevelser i mødet med det danske sundhedsvæsen ved hospitalisering. Formål: Formålet med dette speciale er at undersøge, hvordan MRSA-positive oplever mødet med sundhedsvæsenet ved hospitalisering samt ønskes det klarlagt om der er tale om stigmatisering af de MRSA-positive i mødet med sundhedsvæsenet. Metode: Empirien er indsamlet via ni kvalitative semistrukturerede interviews, bestående af: fire MRSA positive med erfaring fra hospitalisering, fire sundhedspersonale fra Aalborg Universitetshospital og en ekspert fra Rådgivningslinjen husdyr-MRSA, Statens Serum Institut. Fremkommen empiri analyseres og meningskondenseres, med udgangspunkt i Kvale og Brinkmanns stadier for analyse. Konklusion: Det konkluderes, at de MRSA-positive oplevelser af at føle sig dårligt behandlet, smittefarlig, møde med personale og behandlingsforløb, tilsammen opfylder Link & Phelans definitionen på stigmatisering. Der konkluderes, at de MRSA-positive er i behov af mere information om MRSA og om MRSA-retningslinjer på hospitalet. Ligeledes konkluderes det, at der findes et behov for en omarbejdelse af gældende MRSA-retningslinjer til en mere forståelig version som er tilpasset sundhedspersonalet. Forslag til forandring: Det er en begrænsning, at MRSA-retningslinjerne tolkes forskelligt af sundhedspersonalet, hvilket kan tyde på at personalet ikke fuldt ud forstår retningslinjerne eller at de ikke finder de eksisterende otte forskellige regionale retningslinjerne der skal søges op enkeltvis. Det er i følge specialet, behov for en sundhedsfremmende forandring i form af, en tydeligt, ensartet, nuanceret og enkelt forståelig regional retningslinje til klinisk brug, der man er opmærksom på et sprog som er anvendeligt for brugeren samt, at samle alle otte forskellige MRSA-retningslinjer til én retningslinje, som findes lettilgængelig på et og samme stede for sundhedspersonalet.
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2016
Antal sider87
ID: 234546603