Konceptudvikling af Internetmedieret Studievejledning

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Peder Elgaard
  • Christian Vejby Gundersen
4. semester (INF10 - speciale), Informatik, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Projektet omhandler en kontekstanalyse af den nuværende studievejledning samt en konceptudvikling for en Internetmedieret studievejledning. Projektet er struktureret tredelt; teori, empirisk kontekstanalyse og konceptudvikling.

Teori i form af et litteraturstudie for at få en teoretisk forståelse af vejledning. Det metodiske redskab til analyserne af teori, empiri og case, er en tilpasset type af akti-onsforskning, Canonical Action Research. Til supplement anvendes Prototyping, i en utraditionel forstand, hvor metoden er dre-jet mod at omhandle diskussion og iterativ udvikling af konceptet.

Empirisk kontekstanalyse er foretaget via interviews med vejledere og vejled-ningssøgende og udgør en praktisk syns-vinkel på konteksten. En akademisk funde-ring er sket ved at trække pointer ud fra både empiri og teorien. Pointerne danner tilsammen grundlag for en procesmodel, der skal støtte en Internet-medieret studie-vejledning.

Konceptudvikling tager udgangspunkt i portalen www.uddannelsenord.dk. Selve konceptudviklingen trækker forskellige re-surser: de specialestuderendes tværfaglige uddannelse, forskellige vejlederes egens forestilling om deres arbejde, elevernes op-fattelse af vejledningsforløbet og det fysi-ske møde hvor flere af de nævnte aktører mødes for at udvikle konceptet.

Ud fra analyserne bliver konklusionerne refleksionspræget over projektforløbet og de metoder, der er anvendt. Slutteligt op-træder en refleksion og konklusion over de erfaringer, der er opsamlet anvendelse af Prototyping metoden i en ny sammen-hæng.
SprogDansk
Udgivelsesdatomaj 2004
ID: 61059939