• Marion Krontoft
  • Inge Løvig Pedersen
  • Kristine Lykke Lomholt
Empiriske erfaringer med implementering af IT-systemer i sundhedssektoren viser, at brugerne ikke altid oplever implementeringsforløbene som optimale og danske undersøgelser underbygger denne opfattelse. For yderligere at konkretisere problemets karakter, foretager vi et review på 13 artikler, som referer til evalueringer af implementeringsforløb på ind- og udenlandske hospitaler. Reviewet viser, at kommunikation, er en af de faktorer, der hovedsageligt påvirker brugernes oplevelse af forløbene. Formål: På baggrund af denne viden, har vi valgt, at undersøge kommunikationens betydning for brugernes oplevelse af et EPM-implementeringsforløb. Dette for at kunne komme med forslag til forbedringer af kommunikationen i kommende implementeringsforløb. Undersøgelsen: Denne blev foretaget blandt 103 brugere af EPM på et dansk hospitals medicinske afsnit ultimo 2007 og primo 2008. Metode: Med en kombination af forskellige dataindsamlingsmetoder har vi afdækket den ansvarlige EPM-projektgruppens intenderede kommunikation, samt brugernes forventninger til og reelle oplevelse af kommunikationen. Resultat: Vi fandt at kommunikationen har betydning for, hvordan brugerne oplever et implementerings-forløb samt, at der var flere tilfælde af kommunikationsbrister, hvilke bevirkede at brugerne ikke oplevede at have modtaget den forventede kommunikation i forbindelse med implementeringen. Effekten heraf var utryghed ved at anvende EPM-systemet. Ydermere fandt vi, at ansvaret for sikring af tilstrækkelig kommunikation ligger hos såvel ledelsen som personalet. Konklusion: Gennem analysen har vi konkluderet, at brugernes oplevelse af kommunikationen, har indflydelse på hvor trygge brugernes føler sig ved at arbejde med det nye IT-system. Herudover har vi identificeret tre forhold, hvortil vi foreslår ændringer, som bør iværksættes: 1. Ressourcepersonerne i projektet skal uddannes, samt have tildelt det ansvar, kompetencer, beføjelser og ressourcer, som opgaven kræver. 2. Brugerne skal være bevidste omkring deres ansvar for at tilegne sig de nødvendige informationer. 3. Brugeren skal medinddrages i en sådan grad, at de opnår en følelse af ejerskab overfor IT-systemet.
SprogDansk
Udgivelsesdato2008
Antal sider153
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 14395092