• Silje Reitan Fridén
  • Anna Maud Torsteinsdatter Hersvik
4. semester, Kommunikation, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette specialet har som hensikt å undersøke prosessen hvor vitenskapelige funn fra FNs klimapanels sjette hovedrapport (IPCC AR6) gjøres tilgjengelig, forståelig og aktuell i utvalgte skandinaviske nyhetsmedier. Gjennom en kvantitativ innholdsanalyse av 429 artikler fra Aftenposten, Aftonbladet, Berlingske, Dagens Nyheter, Dagsavisen, Jyllands-Posten, Politiken, Svenska Dagbladet og Verdens Gang, kartlegger specialet medienes dekning av AR6 i tidsrommet rundt de fire delrapportenes publisering.

De kvantitative funnene underbygges med empiri fra kvalitative intervjuer med journalister fra Politiken, Svenska Dagbladet og Verdens Gang, samt et intervju med en Communications Manager fra IPCCs Technical Support Unit. Samlet sett sikter specialet etter å oppnå en mer helhetlig forståelse av hvordan klimavitenskapen blir formidlet i de utvalgte mediene.

Det teoretiske rammeverket bygger på tidligere forskning av medienes klimadekning, klimajournalistikk og forskningsformidling i en IPCC-kontekst. Relevante tilnærminger utspringer derfor fra teorier om miljøkommunikasjon og Public Understanding of Science (PUS).

Analysen peker på at klimavitenskapen ikke alltid står i sentrum når de utvalgte mediene dekker IPCC AR6, men heller spiller inn i andre inviterende dagsordener og kontekster. Vitenskapens avanserte terminologi og klimapanelets strenge retningslinjer skaper utfordringer for IPCC når de i sin forskningsformidling skal gjøre klimavitenskapen fra den sjette hovedrapporten tilgjengelig og forståelig. Både vitenskapen og klimaproblematikken er fjerne for den skandinaviske offentligheten, noe som påvirker journalistenes dekning av AR6. Specialet finner dessuten et aktualitetsparadoks hvor de globale klimaendringene, til tross for konsekvensenes økende alvorlighetsgrad og hastverk, ofte er hverken nært eller aktuelt nok i en skandinavisk kontekst.
SprogNorsk
Udgivelsesdato1 jun. 2023
Antal sider132
ID: 532411316